Meditácia na 14.07.2019

15. nedeľa v Cezročnom období | Lk 10, 25-37

Vystúpil ktorýsi znalec zákona a povedal, aby pokúšal Ježiša: „Učiteľ, čo mám robiť, aby som bol dedičom večného života?“ Ježiš mu vravel: „Čo je napísané v Zákone? Ako tam čítaš?“ On odpovedal: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, zo všetkých svojich síl a z celej svojej mysle a svojho blížneho ako seba samého!“ Povedal mu: „Správne si odpovedal. Toto rob a budeš žiť!“ Ale on sa chcel ospravedlniť, preto sa opýtal Ježiša: „A kto je môj blížny?“ Ježiš povedal: „Istý človek zostupoval z Jeruzalema do Jericha a padol do rúk zbojníkov. Tí ho ozbíjali, doráňali, nechali ho polomŕtveho a odišli. Náhodou šiel tou cestou istý kňaz a keď ho uvidel, obišiel ho. Takisto aj levita: keď prišiel na to miesto a uvidel ho, išiel ďalej. No prišiel k nemu istý cestujúci Samaritán a keď ho uvidel, bolo mu ho ľúto. Pristúpil k nemu, nalial mu na rany oleja a vína a obviazal mu ich; vyložil ho na svoje dobytča, zaviezol ho do hostinca a staral sa oň. Na druhý deň vyňal dva denáre, dal ich hostinskému a povedal: ‚Staraj sa oň a ak vynaložíš viac, ja ti to zaplatím, keď sa budem vracať.‘ Čo myslíš, ktorý z tých troch bol blížnym tomu, čo padol do rúk zbojníkov?“ On odpovedal: „Ten, čo mu preukázal milosrdenstvo.“ A Ježiš mu povedal: „Choď a rob aj ty podobne!“

 

Privilégium kresťana

Milosrdný Samaritán pomohol vlastnými silami, vlastnými schopnosťami, vlastným ťažným zvieraťom a vlastnými peniazmi. Dnes hrozí farizejský spôsob konania služby samaritána. Nestretli ste sa s prípadom, že jedni dajú poslednú korunu na nadáciu pre pomoc postihnutým, chorým a kde končia ich milodary? Je potrebné zabrániť, aby sa vlci obliekli do barančích rúch a zbojníci do šiat milosrdných samaritánov. Ježišova veta: „Choď a rob aj ty podobne“ (Lk 10,37) nesmie byť zneužitá. Nesmieme stratiť zo zreteľa núdzu tých, čo sa v nej ocitli. Nikdy si nesmieme poškvrniť ruky tým, čo nám nepatrí. Sv. Ján Mária Vianney si raz povzdychol v spojitosti s dnešným evanjeliom: Sú ľudia, ktorí konajú dobro, ale chcú, aby to nebolelo. Radi by navštevovali chorých, ale to by chorí museli k ním prísť sami na návštevu. Vedia, kto potrebuje peniaze, ale čakajú aby k ním prišiel, patrične poprosil a nezabudol.“ 

Irónia? Nie! Nesmieme túžiť byť ospevovaní za službu lásky. „Boh vidí aj v skrytosti“ (Mt 6,4). Amen.

facebook_like_logo.jpg | 2018