Meditácia na 05.08.2019

Pondelok 18. týždňa v Cezročnom období | Mt 14, 13-21

Keď Ježiš počul o smrti Jána Krstiteľa, odobral sa odtiaľ loďkou na pusté miesto do samoty. Ale zástupy sa o tom dopočuli a pešo išli z miest za ním. Keď vystúpil a videl veľký zástup, zľutoval sa nad nimi a uzdravoval im chorých. A keď sa zvečerilo, pristúpili k nemu učeníci a hovorili: „Toto miesto je pusté a čas už pokročil. Rozpusť zástupy, nech sa rozídu do dedín kúpiť si jedlo.“ Ale Ježiš im povedal: „Nemusia nikam chodiť; vy im dajte jesť!“ Oni mu vraveli: „Nemáme tu nič, iba päť chlebov a dve ryby.“ On povedal: „Prineste mi ich sem!“ Potom rozkázal, aby si zástupy posadali na trávu. Vzal päť chlebov a dve ryby, pozdvihol oči k nebu, dobrorečil, lámal chleby a dával učeníkom a učeníci zástupom. Všetci jedli a nasýtili sa, ba ešte nazbierali dvanásť plných košov zvyšných odrobín. A tých, čo jedli, bolo asi päťtisíc mužov okrem žien a detí.

 

Zázrak nasýtenia

Podobne ako učeníci, aj my sme veľakrát plní obáv z ťažkostí a z toho, ako to všetko máme zvládnuť. Náš subjektívny pohľad by nás viedol k znechuteniu a pesimizmu, k zabúdaniu na veľkú nádej, ktorú máme z kresťanského povolania. Ako hovorí istá ľudová múdrosť: „Ten, kto vo svojich výpočtoch zabúda na Boha, nebude vedieť správne rátať.“ Učeníci si veľmi dobre spočítali všetky svoje možnosti. Presne vyčíslili počet chlebov a rýb, ktoré mali k dispozícii. Ale zabudli na najdôležitejšiu skutočnosť, na Ježiša Krista, ktorý svojou božskou mocou mohol úplne zmeniť celú situáciu. Ježiš tu netvoril ako Boh Otec pri stvorení sveta, keď stvoril všetko z ničoho. Ale prijal malý podiel - dve ryby a päť chlebov, ktorých sa niekto zriekol v prospech iných. Zázrak rozmnoženia chleba Ježiš vykonal svojou božskou mocou. Hneď po rozmnožení zamestná svojich najbližších čiže učeníkov. Kým zástupy pohodlne sedia na tráve, práve oni majú na starosti celú organizáciu nasýtenia ľudu. Učeníci sa nestali tými, ktorých by bol Ježiš uprednostnil, alebo im poskytol nejaké výhody. Pokiaľ skutočne aj my chceme byť Kristovými učeníkmi nehľadajme výhody sami pre seba, ale všímajme si ľudí, ktorí sú okolo nás. Veľa ľudí trpí nielen hladom telesným, ale aj hladom duchovným - nedostatkom lásky, úcty, porozumenia,... . A preto buďme pozorní a otvorení pre potreby druhých, ktorí potrebujú zažiť zázrak nasýtenia.

Pane Ježišu, každá svätá omša je zázrakom nasýtenia. Chlieb a víno sa pri svätej omši premieňajú na Kristove Telo a Kristovu Krv, ktoré sú pokrmom pre večný život a sýtia hlad celého človeka. Príď, Pane Ježišu a nasýť nás. Amen.

facebook_like_logo.jpg | CIRKEV ŽIJE Z EUCHARISTIE