Meditácia na 08.08.2019

Štvrtok 18. týždňa v Cezročnom období | Mt 16, 13-23

Keď Ježiš prišiel do okolia Cézarey Filipovej, pýtal sa svojich učeníkov: „Za koho pokladajú ľudia Syna človeka?“ Oni vraveli: „Jedni za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní za Jeremiáša alebo za jedného z prorokov.“ „A za koho ma pokladáte vy?“, opýtal sa ich. Odpovedal Šimon Peter: „Ty si Mesiáš, syn živého Boha.“ Ježiš mu povedal: „Blahoslavený si, Šimon, syn Jonášov, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je na nebesiach. A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva: čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi.“ Potom prikázal učeníkom, aby nikomu nehovorili, že on je Mesiáš. Od tej chvíle začal Ježiš svojim učeníkom vyjavovať, že musí ísť do Jeruzalema a mnoho trpieť od starších, veľkňazov a zákonníkov, že ho zabijú, ale tretieho dňa vstane z mŕtvych. Peter si ho vzal nabok a začal mu dohovárať: „Nech ti je milostivý Boh, Pane! To sa ti nesmie stať!“ On sa obrátil a povedal Petrovi: „Choď mi z cesty, satan! Na pohoršenie si mi, lebo nemáš zmysel pre Božie veci, len pre ľudské!“

 

Za koho my ľudia 21. storočia pokladáme Ježiša?

Kto je teda pre nás Ježiš - Mesiáš? To veru nie je jednoduchá otázka ani pre veriaceho človeka. Myslieť si, že niekto pozná Ježiša Krista aže ho naozaj dobré pozná, lebo o ňom veľa počul a pritom sa neusiluje osobne sa s ním stretávať v modlitbe, vo sviatostiach, v utrpení, v bratoch a sestrách. Ten ho ešte pravdivo a osobne nepozná. Nestačí hovoriť len o Ježišovi, žiť len zo slov, ktoré možno lahodia citu a potrebe svätosti, ale za slovami, poučkami a náukami treba objaviť to najpodstatnejšie - živého Pána. Treba si vždy vážne uvedomovať otázku, ktorú Ježiš kladie každému jednému z nás: za koho ma pokladáš, čím som pre Teba?

Ježiš je predovšetkým ten, ktorý nám prináša odpustenie. Odpustenie v takej miere, s akou sa vo svete nestretneme. Je tým, ktorý nám prináša nádej. Nádej, ktorú nám nedá tento svet ale, len Ježiš. Ježiš nám ukazuje ľudským a pochopiteľným spôsobom, kto je Boh. A len skrze Ježiša nachádzame plný zmysel nášho utrpenia. Naša smrť získava zmysel práve vďaka Ježišovej smrti a zmŕtvychvstaniu. To je zopár dôvodov, ktoré nám ukazujú, kto je pre nás Ježiš - Mesiáš.

Pane Ježišu, prosíme Ťa, daj nám silu, aby sme vždy ako svätý Peter vyznali: „Ty si Mesiáš, Syn živého Boha.“ Amen.

facebook_like_logo.jpg | 2018 | JEŽIŠ KRISTUS