Meditácia na 09.09.2019

Pondelok 23. týždňa v Cezročnom období | Lk 6, 6-11

V inú sobotu vošiel Ježiš do synagógy a učil. Bol tam človek, ktorý mal vyschnutú pravú ruku. A zákonníci s farizejmi naň striehli, či v sobotu uzdraví, aby ho mali z čoho obžalovať. Ale on poznal ich myšlienky. Preto povedal človekovi, čo mal vyschnutú ruku: „Vstaň a postav sa do prostriedku!“ On vstal a postavil sa. A tamtým Ježiš povedal: „Pýtam sa vás: Slobodno v sobotu robiť dobre, alebo zle, zachrániť život, alebo zničiť?“ Popozeral sa po všetkých a povedal mu: „Vystri ruku!“ On to urobil a ruka mu ozdravela. Ale oni, plní nerozumu, radili sa, čo urobiť s Ježišom.

 

Rozlišovať dobro a zlo

Farizeji striehli na počínanie Pána Ježiša. Ich jednanie nebolo čestné. Ježiš to vedel. Farizeji si zakladali na zachovávaní pokoja v sobotu. Množstvo ich príkazov a zákazov, ktoré sa týkali soboty, bolo viac na škodu ako na úžitok veriacim Židom. Vidíme to aj z ich nezdravého prístupu k človeku, ktorý trpí, má vyschnutú a ochrnutú ruku. Pán Ježiš je veľmi milosrdný. Má úžasný súcit s trpiacimi. Veď je Mesiáš. Preto chce skupine farizejov dať dôkaz, že on je Mesiáš. Uzdraví ruku chorému a tým im dá aj poučenie, že je Pánom soboty. Krátko pred touto udalosťou apoštoli cestou cez pole trhali klasy a jedli zrnká. Farizejom sa to nepáčilo, lebo bola sobota. Veľmi ťažko to znášali, že Ježiš ruší ich príkazy a zákazy, preto v synagóge dávali pozor, či bude Pán Ježiš uzdravovať, a tak sa podľa nich dopustí rušenia sobotňajšieho pokoja. Pán Ježiš poznal zlé zmýšľanie farizejov, a preto im kladie otázku: „Slobodno v sobotu robiť dobre, alebo zle, zachrániť život, alebo zničiť?“ (Lk 6, 9). Tým dostal farizejov do ťažkej situácie. Je logické, že sa ani v sobotu nemá robiť zle, ale ani zanedbávať dobro a v tomto prípade to bolo uzdravenie chorej ruky. Ježiš jedná ľudsky, ale zároveň aj ako Boh a prikáže chorému: „Vystri ruku!“ (Lk 6, 10). A evanjelista Lukáš hovorí, že za túto porážku farizeji sa pomstia Ježišovi: „Ale oni, plní nerozumu, radili sa, čo urobiť s Ježišom“ (Lk 6, 11). 

Vidíme tu dva smery. Pán Ježiš koná pod vplyvom lásky a farizeji pod vplyvom fanatizmu. Jeden má roztvorené ruky pre konanie dobra a druhí si ich zatvárajú. Sú ako ochrnutá ruka, nekonajú dobro. Pán Ježiš ich chce uzdraviť z pút Zákona. Necítime sa aj my viac viazaní predpismi zákonov ako láskou? 

Evanjelium nás chce priviesť k tomu, aby sme sa nedali zotročiť predpismi, ale aby sme vždy konali v duchu lásky. Vieme, že cirkevné predpisy ustúpia pred láskou. Veď napríklad povinnosť zúčastniť sa na nedeľnej svätej omši nezaväzuje matku, ktorá má choré dieťa, alebo keď niekoho zastihne prírodná pohroma a máme povinnosť pomôcť mu aj na úkor svätej omše. Vediac šíriť lásku a dopriať inému to sú skutočné hodnoty pre spásu duše. Svätci si často kládli otázku: Čo mi to osoží pre moju nesmrteľnú dušu? A pre toto musí ustúpiť každý ľudský príkaz, nariadenie alebo rozkaz. Prosme preto Boha, aby sme si zachovali takýto správny prístup i za sťažených okolností života. Nech v našom kresťanskom živote nemá miesto ľudská zloba! Amen.

MÚDROSŤ