Meditácia na 12.09.2019

Štvrtok 23. týždňa v Cezročnom období | Lk 6, 27-38

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Vám, ktorí ma počúvate, hovorím: Milujte svojich nepriateľov, robte dobre tým, čo vás nenávidia, žehnajte tým, čo vás preklínajú, a modlite sa za tých, čo vás potupujú! Tomu, kto ťa udrie po líci, nadstav aj druhé. A tomu, kto ti berie plášť, neodopri ani šaty. Každému, kto ťa prosí, daj a ak ti niekto niečo vezme, nežiadaj to naspäť. Ako chcete, aby ľudia robili vám, tak robte aj vy im! Ak milujete tých, ktorí vás milujú, akúže máte zásluhu? Veď aj hriešnici milujú tých, čo ich milujú. Ak robíte dobre tým, čo vám dobre robia, akúže máte zásluhu? Veď to isté robia aj hriešnici. A ak požičiavate tým, od ktorých to dúfate dostať naspäť, akúže máte zásluhu? Veď aj hriešnici požičiavajú hriešnikom, aby dostali naspäť to isté. Ale milujte svojich nepriateľov, dobre robte, požičiavajte a nič za to nečakajte! Tak bude vaša odmena veľká a budete synmi Najvyššieho, lebo on je dobrý aj k nevďačným a zlým. Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec! Nesúďte a nebudete súdení! Neodsudzujte a nebudete odsúdení! Odpúšťajte a odpustí sa vám! Dávajte a dajú vám: mieru dobrú, natlačenú, natrasenú, vrchovatú vám dajú do lona. Lebo akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám.“

 

Nezištnosť

Aký mám vzťah k odmene či vďačnosti? To, čo robím, robím pre ľudskú odmenu či za to, aby mi boli vďační? Čo moja vďačnosť voči Pánu Bohu? Ježiš hovorí: „Lebo akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám.“ (Lk 6,38) Ježiš predstavuje Boha, ktorý je dobrý aj k nevďačným a zlým. Ježiš pripomína, že my sme synmi Najvyššieho, ktorý je Láska. Právom od nás Boh žiada, aby sme boli nezištní. Konať druhým dobro nezištne je znamením Boha v nás. Preto u nás nemá miesto chváliť sa. Rovnako si o sebe veľa nemyslíme, keď chceme konať nezištne. Kto ráta s vďačnosťou od niekoho, už to nie je láska, ale obyčajný obchod, snáď horší ako všetky iné. Pripomínajme si, že Boh nás nezištne obohacuje svojimi darmi. Pripomínajme si, že čo my môžeme komusi dať, čo by sme sami nedostali? Počínajme si tak, že keď čokoľvek dobré niekomu dávame, preukazujeme, že to nie ja dávam, ale skrze mňa to dáva Boh. Dávame len to Bohu, ktorý je v našom blížnom, čo sme sami od Boha prijali. Nezištnosť z nás robí spolupracovníkmi Božími, ktorých Boh za našu nezištnosť odmení večným životom. 

Návrh na osvojenie si: V čom pokročím na ceste osvojiť si nezištnosť?

2018  Vdýchnuť budúcnosť, vydýchnuť minulosť…