Meditácia na 26.10.2019

Sobota 29. týždňa v Cezročnom období | Lk 13, 1-9

Niektorí z tých, čo tam boli v tom čase, rozprávali Ježišovi o Galilejčanoch, ktorých krv Pilát zmiešal s krvou ich obetí. On im povedal: „Myslíte si, že títo Galilejčania boli väčší hriešnici ako ostatní Galilejčania, keď tak trpeli? Nie, hovorím vám, ale ak nebudete robiť pokánie, všetci podobne zahyniete. Alebo si myslíte, že tí osemnásti, čo na nich padla veža v Siloe a zabila ich, boli väčší vinníci ako ostatní obyvatelia Jeruzalema? Nie, hovorím vám, ale ak nebudete robiť pokánie, všetci zahyniete podobne.“ A povedal toto podobenstvo: „Ktosi mal vo vinici zasadený figovník a prišiel hľadať na ňom ovocie, ale nenašiel. Preto povedal vinohradníkovi: ‚Pozri, už tri roky chodím hľadať ovocie na tomto figovníku, a nič nenachádzam. Vytni ho! Načo ešte aj zem vyčerpáva?‘ On mu odvetil: ‚Pane, nechaj ho ešte tento rok. Okopem ho a pohnojím. Možno nabudúce prinesie ovocie. Ak nie, potom ho vytneš.‘“


Kajúcnosť

Aký postoj mám ku kajúcnosti? Ako prejavujem kajúcnosť? Ktoré skutky kajúcnosti nám vyskúšané, osvedčené? Prečo? Ježiš reaguje na správu o masakre Piláta na Galilejčanoch: „Ak sa nebudete kajať, všetci podobne zahyniete.“ (Lk 13,3) Ježiš žiada robiť pokánie. Dotýka sa to každého. Kajúcnosť je potrebná každému, pretože Boh nás volá, aby sme boli svätí.

Život je ako strom. Načo je strom, keď nerodí ovocie? Načo som ja na svete? Kajúcnosť sa má dotknúť vrcholu nášho ja. Zmäkčilosť, ústupčivosť, odkladanie, nie sú ovocím kajúcnosti. Trpezlivosť, vytrvalosť, poznanie reality veci pomáhajú osvojiť si prostriedky skôr a jasnejšie nájsť ovocie kajúcnosti. Stála kajúcnosť má svoje čaro. Práca na sebe v duchu kajúcnosti odkrýva pravý pohľad na hodnoty, ktoré mimo kajúcnosti sú nepoznané. Kajúcnosť pomáha rásť v poznaní Boha, ktorý je láska. Vedome a dobrovoľne zvolená kajúcnosť prebúdza nové možnosti milovať Boha nadovšetko.

lubomir_stancek_citat4.jpg

Kajúcnosť má chuť ovocia, ktoré nielen vie nasýtiť hladnú dušu i telo, ale vie spôsobiť radosť, zážitok, ktorý vie primerane obohatiť. Konať v duchu kajúcnosti za seba i iných, i zomrelých, prináša Božiu odmenu v miere, ktorá vysoko prevýši naše skutky, pretože Boh nás miluje.

Návrh na osvojenie si: Za ktorý svoj čin a čo vykonám v duchu kajúcnosti?


2018