Meditácia na 14.11.2019

Štvrtok 32. týždňa v Cezročnom období | Lk 17, 20-25

Keď sa farizeji opýtali Ježiša, kedy príde božie kráľovstvo, on im povedal: „Božie kráľovstvo neprichádza tak, že by sa to dalo spozorovať. Ani nepovedia: ‚Aha, tu je!‘ alebo: ‚Tamto je!‘, lebo Božie kráľovstvo je medzi vami.“ A učeníkom povedal: „Prídu dni, keď si budete žiadať uvidieť jeden z dní Syna človeka, ale neuvidíte. A povedia vám: ‚Hľa, tu je!‘, ‚Hľa, tamto je!‘ Nechoďte nikde, nebežte za nimi! Lebo ako blesk, keď sa zablysne, ožiari všetko od jedného kraja neba až po druhý, tak aj Syn človeka v svoj deň. Ale najprv musí mnoho trpieť a toto pokolenie ho zavrhne.

Pozornosť

Vnímam seba ako pozorného človeka? Voči komu, čomu a kedy som pozorný alebo nepozorný? Ježiš pripomína: „Božie kráľovstvo príde nepozorovane.“ (Lk 17,20) Ježiš vysvetlil, že Božie kráľovstvo nie je žiadny triumf; už prišlo skrze Krista skrze vieru. Nesmieme čakať triumf Syna človeka, skôr čakajme a plňme vôľu Božiu. Žime s Bohom. Boh žije medzi nami. Osobne posväcujme svet. Sme vyzvaní, aby sme boli pozorní k svätosti. Svätosť je skutočnosť plná tajomstiev: čím väčšia, tým menej ju vidno. Božie kráľovstvo je už medzi nami. Uskutočňuje sa skrze nás. Práca na sebe si vyžaduje vysoký stupeň osobnej pozornosti. Ježiš nezomrel nadarmo. Byť pozorný na učenie Ježiša, zaväzuje.

Návrh na osvojenie si: S mementom pozornosti k osobnej svätosti.

2018