Meditácia na 23.11.2019

Sobota 33. týždňa v Cezročnom období | Lk 20, 27-40

K Ježišovi prišli niektorí saduceji, ktorí popierajú zmŕtvychvstanie, a pýtali sa ho: „Učiteľ, Mojžiš nám napísal, že ak niekomu zomrie brat, ktorý mal ženu, ale bol bezdetný, jeho brat si ju má vziať za manželku a splodiť svojmu bratovi potomka. Bolo teda sedem bratov. Prvý sa oženil a zomrel bezdetný. Vzal si ju druhý, potom aj tretí a takisto všetci siedmi. Ale nezanechali deti a pomreli. Napokon zomrela aj žena. Nuž ktorému z nich bude žena manželkou pri vzkriesení? Veď ju mali siedmi za manželku.“ Ježiš im povedal: „Synovia tohoto veku sa ženia a vydávajú. Ale tí, čo sú uznaní za hodných tamtoho veku a zmŕtvychvstania, už sa neženia, ani nevydávajú. Už ani umrieť nemôžu, lebo sú ako anjeli a sú Božími synmi, pretože sú synmi vzkriesenia. A že mŕtvi naozaj vstanú, naznačil aj Mojžiš v stati o kríku, keď nazýva ‚Pána Bohom Abraháma, Bohom Izáka a Bohom Jakuba‘. A on nie je Bohom mŕtvych, ale živých, lebo pre neho všetci žijú.“ Tu niektorí zákonníci povedali: „Učiteľ, dobre si to povedal.“ A už sa ho neodvážili na nič vypytovať.

 

Mať účasť na zmŕtvychvstaní

Čo pre mňa v živote znamená zmŕtvychvstanie? Kedy myslím na zmŕtvychvstanie? Ako vysvetlím význam zmŕtvychvstania? Ježiš saducejom vysvetlil: „Boh nie je Bohom mŕtvych, ale živých, lebo preňho žijú všetci.“ (Lk 20,38) Historka o žene, ktorá mala sedem bratov za mužov a otázka, keď je teda vzkriesenie, koho bude ženou potom po vzkriesení, pre mnohých nie je celkom nezmyselná. V tomto prípade nešlo o manželský prípad, ale o pravdu viery: či možno rozumne veriť v konečné zmŕtvychvstanie. Boh neodmieta to, čo stvoril. Všetko však, čo nám tu je drahé, čo nás vedie k Bohu, v Bohu opäť nájdeme. K zmŕtvychvstaniu je mi treba stále obracať myseľ i srdce a to tou pravdou, že musím začať žiť prv, než mi pridelia neveľkú parcelu na cintoríne. Môj časný život má zmysel len natoľko, nakoľko sa venujem myšlienke na večný život. Keď chcem mať účasť na svojom zmŕtvychvstaní, k osláveniu dnes chcem urobiť všetko preto, aby som mal vzťah kú Kristovmu zmŕtvychvstaniu.

Návrh na osvojenie si: Prežitiu svätej omši venovať väčšiu pozornosť.

2018