Meditácia na 08.12.2019

2. adventná nedeľa | Mt 3, 1-12

V tých dňoch vystúpil Ján Krstiteľ a hlásal v judejskej púšti: „Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo.“ To o ňom povedal prorok Izaiáš: „Hlas volajúceho na púšti: ‚Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky!‘“ Ján nosil odev z ťavej srsti a okolo bedier kožený opasok. Potravou mu boli kobylky a lesný med. Vtedy prichádzal k nemu Jeruzalem a celá Judea i celé okolie Jordánu. Vyznávali svoje hriechy a dávali sa mu krstiť v rieke Jordán. Keď videl, že aj mnohí farizeji a saduceji prichádzajú k nemu na krst, povedal im: „Hadie plemeno, kto vám ukázal, ako uniknúť budúcemu hnevu!? Prinášajte teda ovocie hodné pokánia! Nenazdávajte sa, že si môžete povedať: ‚Naším otcom je Abrahám!‘ – lebo vravím vám: Boh môže Abrahámovi vzbudiť deti aj z týchto kameňov. Sekera je už priložená na korene stromov. A každý strom, ktorý neprináša dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa. Ja vás krstím vodou na pokánie, ale ten, čo príde po mne, je mocnejší, ako som ja. Ja nie som hoden nosiť mu obuv. On vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom. V ruke má vejačku, vyčistí si humno, pšenicu si zhromaždí do sýpky, ale plevy spáli v neuhasiteľnom ohni.“

 

meditacie_ls.jpg

Čo mám robiť, aby sa zmenili tí druhí?

Ján Krstiteľ bol ohlasovateľ prichádzajúceho Kráľa a jeho kráľovstva. V krste videl jedinú a nevyhnutnú podmienku na vstup do „nebeského kráľovstva“, a to na základe presvedčenia, že súčasný Izrael sa stal táborom pohanov. Touto požiadavkou krstu postavil celý Izrael na jeden stupeň s nehodnými pohanmi, ktorí v očiach Židov boli iba vyvrheľmi ľudstva, úbohou bandou zločincov, vrahmi a smilníkmi. Títo ľudia šli za Jánom preto, lebo on sám robil pokánie.

Skutočné pokánie má dosah na môj život. Pokánie premieňa nielen môj život ale aj prostredie, v ktorom žijeme.

Aby sme zmenili prostredie, v ktorom žijeme, najprv musíme zmeniť svoj život, ako Ján Krstiteľ. Ten dokázal premieňať ľudí, lebo ten dokázal premeniť sám seba. Veď v prvom rade on nevyháňa ľudí na púšť, ale ide tam on sám. On sám si miesto dobrého odevu oblieka odev z ťavej kože. On sám vymieňa dobré jedlo za kobylky a med. On nechce zmeniť ľudí; on sám by to nedokázal, ale on sám mení seba. On pochopil, čo je pokánie.

HOMÍLIE na ADVENT/ VIANOCE | na sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie od 12.00 do 13.00 - HODINA MILOSTÍ pre svet.