Meditácia na 16.12.2019

Pondelok po 3. adventnej nedeli | Mt 21, 23-27

Keď Ježiš prišiel do chrámu a učil, pristúpili k nemu veľkňazi a starší ľudu a pýtali sa: „Akou mocou toto robíš? A kto ti dal túto moc?“ Ježiš im povedal: „Aj ja sa vás na niečo spýtam. Ak mi odpoviete, i ja vám poviem, akou mocou toto robím. Odkiaľ bol Jánov krst? Z neba, či od ľudí?“ Oni rozmýšľali a hovorili si: „Ak povieme: ‚Z neba,‘ povie nám: ‚Prečo ste mu teda neuverili?‘ Ale ak povieme: ‚Od ľudí,‘ máme sa čo obávať zástupu, lebo Jána pokladajú všetci za proroka.“ Odpovedali teda Ježišovi: „Nevieme.“ A on im odvetil: „Ani ja vám nepoviem, akou mocou toto robím.“

meditacie_ls.jpg

Spomienka na svoj krst je potrebná

Oslavy Pánovho príchodu na svet sú už predo dvermi, ale nezabúdajme, že celý náš život je veľkým očakávaním Krista a jeho príchodu v sláve. Jeden zo starých pustovníkov na púšti raz povedal: „Ten, kto sa snaží získať priateľstvo ľudí, vzdiaľuje sa Božiemu priateľstvu.“ Je to veľká pravda, o ktorej nám dnes hovorí aj Pán Ježiš v evanjeliu. Keď za ním prišli poprední predstavitelia ľudu s otázkou, on hneď vybadal, kam smeruje ich narážka. Preto im položil protiotázku. Nasleduje opis, ako v duchu uvažovali. „Ak povieme: „Z neba“,‛ povie nám: „Prečo ste mu teda neuverili?“ Ale ak povieme: „Od ľudí“, máme sa čo obávať zástupu, lebo Jána pokladajú všetci za proroka“ (Mt 21,25b-26).

V tejto adventnej dobe sme často počuli o osobe Jána Krstiteľa. On o sebe prehlásil, že je nehodný rozviazať remienok na obuvi tomu, kto prichádza po ňom. V pokore upozorňoval na poklesky a neduhy ľudí, aby sa dobre pripravili na príchod Božieho muža. Ale pritom nezabúdal na svoju úlohu. Žil v ústraní, na púšti v askéze a pôste. Možno aj preto za ním prišlo množstvo ľudu z okolia a dávali sa mu pokrstiť. Boli pokorní a vyznávali svoje hriechy. Ján všetkým radil, čo majú robiť a ako sa majú pripraviť, aby vyrovnali chodníky Pánovi a pripravili mu cestu do svojho srdca a vnútra. A nebolo to ľahké. Dalo sa to jedine s pokorou a ľútosťou nad svojimi hriechmi. Čo by sa stalo, keby starší ľudu boli pokorní, priznali si svoje poklesky a povedali, že Jánov krst bol od Boha? Možno by ich Ježiš pochválil, ako pochválil vieru kafarnaumského stotníka. Možno by im povedal, že aj on robí tieto veci z Božieho popudu a z Božej moci. A možno by sa prestali obávať ľudu, že ich ukameňujú. Veľká pravda púštneho otca sa tu potvrdzuje. Starší ľudu si chceli udržať priateľstvo s ľuďmi a tým sa vzdialili od Božieho priateľstva.

Nedokázali sa oslobodiť z pút svojej pýchy a odovzdať sa Bohu. Je to ťažké a bolestivé pre každého z nás. Ale, že sa to dá prekonať a zvíťaziť nad vlastnou pýchou, nám ukáže rozprávanie jedného predstaveného kláštora. Jeden brat prišiel k opátovi Serapionovi. Ten ho poprosil, aby predniesol modlitbu, keď na neho príde rad. On povedal, že je hriešnik, dokonca človek nehodný mníšskeho habitu a neposlúchol. Predstavený mu chcel aj nohy umyť, ale on znova zopakoval svoje a nedovolil to. Tak mu dal najesť a pri jedle ho začal starec s láskou poučovať: „Synu, ak chceš dosiahnuť dokonalosť duchovného pokroku, vydrž vo svojej izbe, dbaj o seba a venuj sa svojej práci. Neprospieva ti totiž, keď vychádzaš von.“ Keď to brat počul, strašne sa rozhneval a zmenil výraz tváre, že si to starec nemohol nevšimnúť. Opát mu preto povedal: „Stále hovoríš: „Som hriešnik“, a obviňuješ sám seba, akoby si nebol hodný ani života a keď ti to s láskou pripomeniem ja, tak sa rozčertíš! Pokiaľ chceš byť teda skutočne pokorný, nauč sa veľkomyseľne znášať, čo ti hovorí niekto iný a neprednášaj sám proti sebe zbytočné slová.“ Keď to ten brat počul, hlboko sa starcovi poklonil a odišiel duchovne veľmi poučený.

Aj nás dnes Pán Ježiš vyzýva, aby sme sa zamysleli sami nad sebou a ak náhodou hľadáme priateľstvo s ľuďmi a naša pýcha nám nedovolí prísť bližšie k Bohu a pokorne kľaknúť pri jasliach chudobnej maštaľky a vidieť tam Boha, tak sa zastavme a nekonajme len niečo vonkajšie. Zájdime na hlbinu a v pokore uznajme, že Ježiš je náš Pán a Boh, aj keby nás to stálo priateľstvo s ľuďmi. Budujme si v pokore čisté srdce ochotné pre každé dobre dielo. Tak vyrovnáme chodník Pánovi a pripravíme mu cestu priamo do nášho srdca. Amen.