Meditácia na 29.12.2019

Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa | Mt 2, 13-15. 19-23

Po odchode mudrcov sa Jozefovi vo sne zjavil Pánov anjel a povedal: „Vstaň, vezmi so sebou dieťa i jeho matku, ujdi do Egypta a zostaň tam, kým ti nedám vedieť, lebo Herodes bude hľadať dieťa, aby ho zmárnil.“ On vstal, vzal za noci dieťa i jeho matku a odišiel do Egypta. Tam zostal až do Herodesovej smrti, aby sa splnilo, čo povedal Pán ústami proroka: „Z Egypta som povolal svojho syna.“ Po Herodesovej smrti sa Pánov anjel zjavil vo sne Jozefovi v Egypte a povedal mu: „Vstaň, vezmi so sebou dieťa i jeho matku a choď do izraelskej krajiny. Tí, čo striehli na život dieťaťa, už pomreli.“ On vstal, vzal dieťa i jeho matku a vrátil sa do izraelskej krajiny. Ale keď sa dopočul, že v Judei kraľuje Archelaus namiesto svojho otca Herodesa, bál sa ta ísť. Varovaný vo sne, odobral sa do galilejského kraja. Keď ta prišiel, usadil sa v meste, ktoré sa volá Nazaret, aby sa splnilo, čo predpovedali proroci: „Budú ho volať Nazaretský.“

meditacie_ls_vianoce.jpg

Zmysel obety

Prvá nedeľa po sviatku Narodenia Pána Ježiša je zasvätená Svätej rodine. Tento sviatok nemá dlhú históriu. Pápež Benedikt XV. v roku 1921 akoby na začiatku nových čias, ktoré viac budú poznačené krízou rodiny, určil prozreteľne tento sviatok. Dnešná rodina potrebuje nielen vzor, ale i pomoc a ochranu. Svätá rodina to rovnako nemala ľahké. Ničoho sa tak nebojme ako rozbitia rodiny. Rodinu treba brániť na zásadách kresťanskej morálky. Nie iba sa modliť za rodiny, ale v rodinách rozvíjať všetko, čo súvisí s poslaním otca, matky či dieťaťa. Svätá rodina i dnes je vzorom, posilou a nádejou pre dnešné rodiny. Pohľad na obraz Svätej rodiny dáva možnosť vidieť akoby v zrkadle práva a povinnosti, úlohy a zodpovednosť všetkých členov našich rodín. Formovanie svedomia každého člena rodiny je povinnosť a záväzok. Kresťanská rodina žije v Bohu a vzýva meno Boha. Taká rodina je domom, ktorý jednoducho je školou viery a kresťanských hodnôt. Má vytvárať všetko potrebné pre prirodzený i nadprirodzený život. Vzor viery rodičov je najlepšou školou pre deti na ceste k Bohu. Aj keď vzor a príklad matky je veľký pre deti, otec nesmie zabúdať, že jeho príklad je ničím a nikým nenahraditeľný. Mladí robia to, čo vidia u svojich rodičov. Keď sa ich pýtame, prečo veria, tak odpoveď býva: dostali sme vieru od svojich rodičov. Naopak, ťažko je nájsť mladým ľuďom cestu k Bohu, keď tejto ceste ich nenaučili rodičia.

Svätá rodina pomáha nájsť cestu k hodnotám prirodzeným i nadprirodzeným. Všetkým pomáha zorientovať sa na životných cestách tak, aby to osožilo pre večnosť. Je potrebné, aby rodičia i napriek dlhej dobe nestrácali nádej. Kolená neraz v tomto boji zvíťazia. Nech majú na pamäti, že Boh neopustí. Mária a Jozef hľadali tri dni Ježiša, a Ježiš bol predsa Boží Syn. Mária a Jozef nerozumeli, prečo si tak Ježiš počínal. I napriek tomu si verne plnili poslanie rodičov. To nech je povzbudením pre tých rodičov, ktorých deti si našli iný spôsob či filozofiu života. Rovnako naše rodiny trpia rozchodom manželov. Nevera a nedovolený manželský život dnes propagujú najmä masmédiá a predkladajú ako niečo nezávadné. Kde je slabší duchovný život, tam rozvodovosť rastie. Nielen v začiatkoch spoločného života, v prvých krízach, ale aj keď sú manželia v rokoch. Dnešný svet nechce nazvať potrat hriechom. Nedovolený manželský život ani mnohí kresťanskí manželia nepokladajú za hriech. Dnes viac ako kedykoľvek v minulosti platí, že nestačí len položiť základ rodiny, ale viac a bedlivejšie ju budovať. Raz povedané „áno“ pred Bohom platí „až do tvojej a mojej smrti, a v žiadnom protivenstve“ neprestáva, keď sú na začiatku splnené všetky podmienky pre platné a dovolené uzavretie sviatosti manželstva. Svätá rodina ukazuje na povinnosť pracovať na svätosti našich rodín. Život je často veľmi krátky a večnosť nikoho neminie. Nie je dnes málo príkladných kresťanských rodín. Boh si praje, aby aj tá naša bola svätá. Aj keď popularita Svätej rodiny akoby upadala a stávala sa dnes nereálnou, predsa mnohé rodiny sú dôkazom toho, že príklad Svätej rodiny pomáha. Modlitba za rodinu, za jej jednotlivých členov, spoločná modlitba sú silou, vzpruhou a upevnením pre naše rodiny. Poprosme pri svätej omši za naše rodiny. Amen.