Meditácia na 01.01.2020

Panny Márie Bohorodičky | Lk 2, 16-21

Pastieri sa poponáhľali do Betlehema a našli Máriu a Jozefa i dieťa uložené v jasliach. Keď ich videli, vyrozprávali, čo im bolo povedané o tomto dieťati. A všetci, ktorí to počúvali, divili sa nad tým, čo im pastieri rozprávali. Ale Mária zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci a premýšľala o nich. Pastieri sa potom vrátili a oslavovali a chválili Boha za všetko, čo počuli a videli, ako im bolo povedané. Po ôsmich dňoch, keď ho bolo treba obrezať, dali mu meno Ježiš, ktorým ho anjel nazval skôr, ako sa počal v živote matky.


Mária nás chce priviesť k Ježišovi 

Silvestrovská noc bola pre mnohých z nás krátka. Nesnívame. Čo sme si prišli vyprosiť v prvý deň nového roka? Vieme, že Cirkev nám dnes pripomína, že všetci máme jednu Matku. O čo ju chceme poprosiť? Každý, kto chce v živote vykonať niečo veľké, potrebuje živý vzor, ideál, ktorý by sa snažil zo všetkých síl napodobňovať a nasledovať. To platí predovšetkým v mravnej dokonalosti. A práve preto v prvý deň roka, na Slávnosť Panny Márie Bohorodičky pripomeňme si, ako sa Panna Mária správala, čo prežívala, keď stála pri jasliach svojho Syna a počúvala pastierov, ktorí prišli sa pokloniť svojmu Bohu, o ktorom ich informovali anjeli. Evanjelista sv. Lukáš píše: „Mária zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci a premýšľala o nich“ (Lk 2,19).

Panna Mária akoby chcela pošepkať alebo aj zvolať do našich sŕdc, aby sme nepremárnili čas už prvého dňa roka a začali konať, žiť tak ako Ježiš od nás očakáva. Meno Ježiša a Márie sú výzvou a nádejou do nového roka. Sv. Pavol po osobnej skúsenosti so stretnutia s Ježišom pri Damasku radí, že na meno Ježiš sa má zohnúť „každé koleno v nebi, na zemi i v podsvetí“ (Flp 2, 10). Toto meno má rovnakú silu v každej dobe. Premieňa ľudské srdcia k najvyšším činom ducha a lásky. Dáva silu prenasledovaným, trpiacim a väzneným. S menom Ježiš sa žije i umiera. Sv. Anzelm, arcibiskup Canterbury v Anglicku, biskup a učiteľ Cirkvi, sa počas celého života snažil o kresťanskú dokonalosť a veľa meditoval. Je jedným z najväčších vychovávateľov ľudstva. Každodenne sa takto modlil: „Ježišu, buď mi silou v každom utrpení, v každom správaní, v každom pokušení, v každej slabosti, v každom nebezpečenstve. Daj mi až do tej hodiny, keď stanem pred tvojou tvárou, žiť vo viere, nádeji a láske, a priveď ma do večnej radosti.“ S takýmto odhodlaním je vstup do nového roka istejší.

Akými nás chce mať Boh v novom roku?
LÁSKAVÝCH - „Buďte k sebe navzájom láskaví a milosrdní, navzájom si odpúšťajte, ako aj vám odpustil Boh v Kristovi“ (Ef 4,32)!
AKTÍVNYCH - „A slovo aj uskutočňujte, nebuďte len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba“ (Jak 1,22).
MILOSRDNÝCH - „Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec“ (Lk 6,36)!
VYDÁVAJÚCICH SVEDECTVO - „Uctievajte sväto Krista, Pána, vo svojich srdciach, stále pripravení obhájiť sa pred každým, kto vás vyzýva zdôvodniť nádej, ktorá je vo vás“ (1 Pt 3,15).
SILNÝCH - „Napokon upevňujte sa v Pánovi a v sile jeho moci“ (Ef 6,10).
PRINÁŠAJÚCICH OVOCIE - „Aby ste žili, ako sa patrí vzhľadom na Pána, a páčili sa mu vo všetkom, tým, že budete prinášať ovocie všetkých dobrých skutkov a rásť v poznaní Boha“ (Kol 1,10).
OBNOVENÝCH - „A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovou zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, milé a dokonalé“ (Rim 12,2).
PRÍKLADNÝCH - „Ale buď vzorom veriacim v slove, v správaní, v láske, vo viere, v čistote“ (1 Tim 4,12).
SVÄTÝCH - „Buďte aj vy svätí vo všetkom svojom počínaní“ (1 Pt 1,15).
HORLIVÝCH - „Buďte pevní, neochvejní, stále horlivejší v Pánovom diele, veď viete, že vaša námaha nie je daromná v Pánovi“ (1 Kor 15,58).
BDELÝCH - „Preto aj vy buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej neviete“ (Mt 24,44) .
Tieto návrhy nikomu nemôžu uškodiť. Naopak. Nový rok s Ježišom a Máriou je nová nádej pre každého človeka. Môžeme začať písať nový list života, ktorý prinesie úspech.lubomir_stancek_oamdg_.jpg


Americký básnik a prozaik H. W. Longfellow ďakoval Bohu za Pannu Máriu takto: „Keby nám naše náboženstvo nebolo dalo nič iného ako teba, vzor materstva a ženskosti, vznešené srdce, teba dobrú a mocnú, nekonečne trpezlivú a pokojnú, vernú, láskavú a čistú, stačilo by to a bol by to pre nás dôkaz, že naša viera je pravá a správna...“ Milovať Pannu Máriu znamená milovať a nasledovať jej čnosti. V jej živote je stále niečo, v čom ju môžeme nasledovať a učiť sa. Predovšetkým, aby nás naučila opovrhovať hriechom a byť cnostní podľa jej vznešeného príkladu. „Celá krásna si bez škvrny, dedičného hriechu, viny - pros u Syna za nás v smútku, keď v nás znie hlas zlého skutku.“ Pretože je tisíc ráz potvrdená skutočnosť, že ľudia, malí i veľkí, nevzdelaní i vedci, ľudia studenej rozvahy i ľudia horúcich citov, našli a nachádzajú ešte stále cestu k Bohu skrze Pannu Máriu. Je na každom z nás, či vykročíme do nového roka včas, správne a s istotou. Záleží len na nás. Ježiš a Mária nás majú radi a čakajú na naše: Áno! Amen.