Meditácia na 04.01.2020

Sobota vo Vianočnom období | Jn 1, 35-42

Ján stál s dvoma zo svojich učeníkov. Keď videl Ježiša ísť okolo, povedal: „Hľa, Boží Baránok.“ Tí dvaja učeníci počuli, čo hovorí, a išli za Ježišom. Ježiš sa obrátil a keď videl, že idú za ním, opýtal sa ich: „Čo hľadáte?“ Oni mu povedali: „Rabbi – čo v preklade znamená: Učiteľ –, kde bývaš?“ Odpovedal im: „Poďte a uvidíte!“ Šli teda, videli, kde býva, a zostali v ten deň u neho. Boli asi štyri hodiny popoludní. Jeden z tých dvoch, čo to počuli od Jána a nasledovali Ježiša, bol Ondrej, brat Šimona Petra. On hneď vyhľadal svojho brata Šimona a povedal mu: „Našli sme Mesiáša,“ čo v preklade znamená Kristus. A priviedol ho k Ježišovi. Ježiš sa naňho zahľadel a povedal: „Ty si Šimon, syn Jánov, ale budeš sa volať Kéfas,“ čo v preklade znamená Peter.

meditacie_ls_vianoce.jpg

Boh nás volá a pozýva k rozhovoru

V textoch sme nepočuli ani slovo, ani zmienenie sa o modlitbe a predsa. Vieme, že Ježiš prišiel na svet preto, aby nás nielen vykúpil, ale aby nás naučil robiť všetko preto, aby sme získali život večný. A tak si vybral zo zástupu dvanásť mužov. Dnes sme čítali o troch z tejto skupiny. Boli dvanásti a každý z nich bol iný a všetci boli apoštolmi. Každému z nich dal určité poslanie a hoci každý mal svoje miesto v diele spásy, predsa spolu tiež tvorili dielo. Sami apoštoli raz požiadali Pána Ježiša: "Pane, nauč nás modliť sa..." (Lk 11,1). Ježiš ich naučil osloviť svojho Otca ich Otcom. Hoci všetkých učil rovnako, predsa každý z nich sa staval k modlitbe ináč. Nehovoríme, že sa niektorý z nich modlil zle alebo horšie, ako ten druhý. Vieme, že modlitba je rozhovor. Nie každý človek má sklony k rozjímavej modlitbe a nie každý sa vie rovnako dlho a vytrvalo modliť. Taktiež nie vždy je človek disponovaný rovnako dlho sa modliť. Pán Ježiš nás predsa vyzýva k modlitbe a je nám príkladom. Kto však povie všetko, čo v danej chvíli má povedať, často cíti svoje obohatenie. Vtedy sa modlitba stáva užitočným a radostným rozhovorom. V inom prípade sa môže stať modlitba - rozhovor niečím ťažkým a odpudzujúcim. Keď sa s niekým rozprávam a cítim, že mi nevenuje pozornosť, dáva mi pocítiť neochotu, že ho zdržiavam a nemá záujem o rozhovor, tak radšej rozhovor ukončím.

Uvedomme si, že Boh je vždy ochotný sa s nami rozprávať. Záleží len od nás, koľko a ako dlho a kvalitne nadviažeme rozhovor. Boh nás nekonečne miloval a miluje; a taký, čo miluje, má sa vždy o čom rozprávať. Preto, že sme ľudia a často podliehame rôznym zmenám a ťažkostiam, je dobre prispôsobiť stavu a prostrediu aj svoj rozhovor. Keď sa stretnem s priateľom, máme si čo povedať.

Vieme, že Boh si volá a pozýva k rozhovoru každého z nás. Rozhovor s ním robí z nás apoštola. Prijatie krstu nás zaväzuje nielen k povinnosti modliť sa, ale zároveň máme pocit, že modlitba nás obohacuje. Kto aktívne žije v spojení s modliacou sa Cirkvou, tomu nerobia problém kilometre, pretože verí v jedného Boha, všade prítomného, ktorý veriacich spája na celom svete. A preto, keď sa modlí brat, manželka, hoci kilometre vzdialení, práve v modlitbe môžeme sa s nimi stretnúť a pocítiť ich blízkosť, potešiť sa s nimi v modlitbe, ktorá nás v Bohu spája i napriek vzdialenosti. Dnes si teda uvedomujeme, že hoci sme rôzni vekom, mentalitou a vzdelaním, všetkých nás pozýva v modlitbe za apoštola, aby každému z nás nadelil čo najviac -všetkým spolu a každému jednotlivo - podľa potreby.

Pretože je Boh a poznáme ho ako Boha lásky, tak si môžeme byť istí, že keď využijeme všetko, čo je v našich silách, keď budeme sústredení, pohotoví zapojiť sa do modlitby, rozhovoru s ním, že si odnesieme mnohé milosti a dary v miere natrasenej, natlačenej a pretekajúcej, pretože on neostane nám nič dlžný. Po takom správne pochopenom prístupe k modlitbe nikto nepovie, že to bola strata času. Práve naopak, bude túžiť znova sa stretnúť s Bohom v rozhovore s ním, aj keď to nebude v kostole, ale bude to na ceste, za volantom, pred jedlom či po jedle, večer pred uložením sa na odpočinok, alebo len tak vo chvíli nedeľného poobedňajšieho relaxovania. Takýmto prístupom k modlitbe budeme badať aj zmenu sami na sebe.