Meditácia na 12.01.2020

Krst Krista Pána | Mt 3, 13-17

Ježiš prišiel z Galiley k Jordánu za Jánom, aby sa mu dal pokrstiť. Ale Ján mu odporoval a hovoril: „Ja by som sa mal dať tebe pokrstiť, a ty prichádzaš ku mne?“ Ježiš mu však povedal: „Len to nechaj, lebo sa patrí, aby sme splnili všetko, čo je spravodlivé.“ Potom mu už neodporoval. Keď bol Ježiš pokrstený, hneď vystúpil z vody. Vtom sa mu otvorilo nebo a on videl Božieho Ducha, ktorý ako holubica zostupoval a prichádzal nad neho. A z neba zaznel hlas: „Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie.“


Krst nie sú len práva, ale aj povinnosti

To, že krstom sme sa stali kresťanmi, zaväzuje žiť podľa Božích slov, prikázaní, zachovávať príkaz lásky k Bohu, blížnym i sebe samým. Krstom sme neboli oslobodení od pokušení tela, sveta a diabla. Krst nás posilňuje a ďalšími sviatosťami sa stávame pod vedením Ducha Svätého schopnými žiť v priateľstve s Bohom a nepáchať hriech. Platia slová, že je veľkým nešťastím našich dní, že sme nedôslednými kresťanmi. Kresťan nie je kresťanom len niekde, či len niekedy, napríklad v kostole či rodine, ale aj na dovolenke, pri práci, kultúre či zábave. Rovnako kresťan je kresťanom i proti presile, keď musí pre svoju vieru trpieť, znášať príkoria, ale plní si svoje povinnosti v pravde, láske a spravodlivosti. Dary, ktorými sme boli Bohom obdarovaní, si máme pripomínať, vracať sa k nim, oživovať. Máme byť svetlom, soľou, kvasom. To si vyžaduje žiť v milosti posväcujúcej. Krst Ježiša v Jordáne nám nielen pripomína náš krst, ale robí kresťanmi vernými k všetkému, na čo sme na svete: Boha poznávať, milovať a Bohu slúžiť. Potrebujeme svetlo viery, príklad viery jeden pre druhého.

Jörgensen, známy rozprávkár, píše: Topoľ vyzval vo svojej pýche ostatné stromy, aby začali žiť, kvitnúť, prinášať ovocie bez slnka. Volal: „Slnko, nepotrebujeme ťa, môžeme žiť aj bez teba.“ Viaceré stromy sa dali pomýliť. Zatlieskali mu a začali žiť len v noci vo tme, keď vtáky v ich korunách spali. Veľmi skoro si okolie všimlo, že tieto stromy začínali vysychať a vtáky sa im vyhýbali. Zahynuli všetky stromy, čo chceli žiť bez slnka. Prišli ľudia a stromy vyťali. Načo majú suché stromy kaziť krásu prírody?

Aj dnes počujeme, ako odkladať s prijatím krstu, odložením na dospelý vek, keď sa deti rozhodnú samé, či už prekonané frázy, že dá sa žiť aj bez krstu. A následky? Cirkev má tradíciu krstiť malé deti. Preto majú svoje opodstatnenie nielen rodičia, ale aj krstní rodičia i farnosť. Prečo to osvedčené, čo je milé Bohu, odkladať, nevyužiť? Aj dnes je čas vzdávať vďaky Bohu za dar krstu. Využime liturgiu dňa a navštívme miesto, kde sme boli pokrstení, tak ako pri svojej návšteve pápež Ján Pavol II. vo Wadoviciach, kde si pokľakol a chvíľu zotrval v modlitbe. Zastavme sa snáď na cintoríne pri tých, čo nám sprostredkovali krst: kňaz, rodičia či krstní rodičia. Obnovme si krstné sľuby, že sa chceme chrániť každého hriechu a obnovme si vieru. Takto dnešný deň bude požehnaný. Amen.