Meditácia na 20.01.2020

Pondelok 2. týždňa v Cezročnom období | Mk 2, 18-22

Jánovi učeníci a farizeji sa postili. Prišli k Ježišovi a pýtali sa: „Prečo sa Jánovi učeníci a učeníci farizejov postia, a tvoji učeníci sa nepostia?“ Ježiš im povedal: „Vari sa môžu svadobní hostia postiť, kým je ženích s nimi? Dokiaľ majú medzi sebou ženícha, nemôžu sa postiť. No prídu dni, keď im ženícha vezmú; potom, v ten deň, sa budú postiť. Nik neprišíva na starý odev záplatu z novej látky, lebo záplata vytrhne kus z neho, nové zo starého, a diera bude ešte väčšia. A nik nevlieva mladé víno do starých mechov, lebo víno mechy roztrhne a vyjde nazmar aj víno aj mechy, ale nové víno do nových mechov.“

 

Sebakontrola

V čom realizujem sebakontrolu a ako? Ako úspešne napredujem v sebakontrole? Nekontrolujem viac iných ako seba? Ježiš pripomína: „Nikto neprišíva záplatu z nového súkna na staré rúcho... a nik nevlieva mladé víno do starých nádob.“ (Mk 2,21.22) Slová varujú pred postojom farizejov, ktorých prejav je skostnatelý v určitých ustálených názoroch a uzatvárajú sa voči novým pravdám a ideám, čo sa nezhoduje s ich predstavami. Učenie Ježiša je vždy nové. Ježiš od svojich žiada sebakontrolu.

Nebáť sa životných zmien. Zachovať si slobodu ducha, rozhodovania, názorov. Plnenie vôle Božej musí dominovať. Pravé zmeny hovoria o dynamickom živote. Sebakontrola chráni pred chybami, omylmi a inými ujmami tak duchovnými i hmotnými v osobnom i spoločenskom živote. Pravidelná a pravdivá sebakontrola je prínosom a bude odmenená nielen Bohom. Platí zásada: dôveruj, ale i kontroluj.