Meditácia na 24.01.2020

Piatok 2. týždňa v Cezročnom období | Mk 3, 13-19

Ježiš vystúpil na vrch, povolal k sebe tých, ktorých sám chcel, a oni prišli k nemu. Vtedy ustanovil Dvanástich, aby boli s ním a aby ich posielal kázať s mocou vyháňať zlých duchov: Šimona, ktorému dal meno Peter, Jakuba Zebedejovho a Jakubovho brata Jána, im dal meno Boanerges, čo značí synovia hromu, ďalej Ondreja, Filipa, Bartolomeja, Matúša, Tomáša, Jakuba Alfejovho, Tadeáša, Šimona Kananejského a Judáša Iškariotského, ktorý ho potom zradil.


Dať sa Ježišom poslať

Aké mám predstavy o svojom povolaní? Robím Ježišovi prekážky? Marek poznamenáva, že Ježiš „k sebe povolal tých, ktorých sám chcel, a oni prišli k nemu“ (Mk 3,13). Apoštol je vlastne posol. Boh si ma vyvolil, mám sa dať formovať a budem poslaný plniť zverené úlohy, určené týmto povolaním. Je to milosť, ktorú dáva Boh a s ktorou mám súhlasiť. Určite sa hodím na to, na čo ma sám Boh vybral a kde ma sám chce poslať. Moje poslanie bude natoľko úspešné, nakoľko budem zotrvávať s Kristom.

Ľudom budem môcť dať len to, čo načerpám zo spojenia s Ježišom. Posol je vždy spojený s tým, ktorý ho poslal. Už dnes odpovedám na to, či sa chcem dať Ježišom poslať, že zotrvávam v jeho prítomnosti, rozjímam nad Jeho slovami, učím sa jeho láske, túžim byť mu verný, prijímam rady od tých, ktorých mi On posiela do cesty a osvojujem si zásady apoštola. Ježiš už dnes sa mi dáva poznať.