Meditácia na 26.01.2020

Nedeľa Božieho slova | Mt 4, 12-17

Keď sa Ježiš dopočul, že Jána uväznili, odobral sa do Galiley. Opustil Nazaret a prišiel bývať do pobrežného mesta Kafarnaum, v končinách Zabulon a Neftali, aby sa splnilo, čo povedal prorok Izaiáš: „Krajina Zabulon a krajina Neftali, na ceste k moru, za Jordánom, Galilea pohanov! Ľud bývajúci v temnotách uvidel veľké svetlo. Svetlo zažiarilo tým, čo sedeli v temnom kraji smrti.“ Od tej chvíle začal Ježiš hlásať: „Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo.“


Nebeské kráľovstvo znamená vládu Boha

O vláde Boha možno hovoriť tam, kde sa zachovávajú Božie prikázania. V dnešnom liste sv. Ján poukazuje práve na takúto podmienku Božieho kraľovania, keď hovorí: Kto zachová jeho prikázania, ostáva v Bohu a Boh v ňom. Skrze našu vernosť prikázaniam sa teda do hĺbky kladú základy tohto kráľovstva, čiže do nás samých. Ale predurčením tohto kráľovstva je rozrastať sa tiež do šírky, o čom Pán Ježiš neraz hovorí vo svojich podobenstvách. Našou úlohou je, samozrejme, pomáhať šíriť Božie kráľovstvo. Keď pracujeme na tom, aby sme zaštepili do seba Kristove čnosti, vyžarujeme na svoje okolie; slovom, činom a príkladom rozsievame zrná toho kráľovstva v okruhu ľudí, ktorých stretávame.

Našim pričinením Božie kráľovstvo má siahať do nekonečných diaľok. Pracujeme pre budúcnosť tohto kráľovstva, keď naše slová a činy môžu prinášať ovocie aj v najvzdialenejšej budúcnosti. Nakoniec, Božie kráľovstvo budované na zemi má vzrastať do nebotyčnej výšky. Už tu sa namáhame kvôli realizácií ideálov tohto kráľovstva, kvôli pravde a spravodlivosti, ale najvyššia Pravda a Spravodlivosť sa nachádzajú v nebi. Tam tiež získa toto kráľovstvo svoju dokonalú formu; jeho dokonalé naplnenie nastane v našom konečnom zjednotení s Bohom. Prosíme Otca: Príď kráľovstvo tvoje.

Zamyslime sa: ako vyzerá naša práca na vzraste tohto kráľovstva do hĺbky, do diaľky a do výšky?lubomir_stancek_citat2.jpg

Apoštolský list Svätého Otca Františka Aperuit illis | Duchovné cvičenie P. Ľubomíra Stančeka BOŽIE SLOVO POČUŤ, VIDIEŤ A ŽIŤ