Meditácia na 20.03.2020

Piatok po 3. pôstnej nedeli | Mk 12, 28b-34

Jeden zo zákonníkov pristúpil k Ježišovi a spýtal sa ho: „Ktoré prikázanie je prvé zo všetkých?“ Ježiš odpovedal: „Prvé je toto: ‚Počuj, Izrael, Pán, náš Boh, je jediný Pán. Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej mysle a z celej svojej sily!‘ Druhé je toto: ‚Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!‘ Iného, väčšieho prikázania, ako sú tieto, niet.“ Zákonník mu vravel: „Dobre, Učiteľ, správne si povedal: ‚Jediný je a okrem neho iného niet; a milovať ho z celého srdca, z celého rozumu a z celej sily‘ a ‚milovať blížneho ako seba samého‘ je viac ako všetky zápalné a ostatné obety.“ Keď Ježiš videl, že odpovedal rozumne, povedal mu: „Nie si ďaleko od Božieho kráľovstva.“ A už sa ho nik neodvážil vypytovať.


Boh chce byť milovaný dvojitou cestou lásky, dvoma spôsobmi lásky: priamo oddanou vďačnosťou viery, ale aj nepriamo skrze ľudí. Skrze ľudí, ktorých máme okolo seba a snažíme sa ich milovať. Kresťan nemá byť dualistom, čiže človekom, ktorý sa zmieta medzi Bohom a človekom a nevie, koho má milovať. Ale nemá byť ani monistom, čiže tým, u ktorého Boh splynul s človekom. Teda kresťan si nepopletie nedovolene to, čo je nezlučiteľné, a je ochotný k láske k Bohu i k blížnemu v správnom poradí a v patrične určenej miere.

Ďalej musíme si povedať aj to, že keď chceme milovať blížneho ako seba samého, musíme milovať seba, svoj život, pretože nám ho dal Pán Boh ako dar z veľkej lásky. Pravdaže, správnou mierou, ktorú hľadáme cez meditáciu, cez modlitbu, cez stálu kontrolu a stálu snahu o vlastnú nápravu, lebo by mohlo dôjsť k egoizmu. Pán Ježiš chce od nás, aby sme sa o seba rozumne starali, a tak mali správnu mieru lásky k blížnemu, čiže milovali blížneho a cez neho nepriamo aj Pána Boha, ktorý je žriedlom lásky. Starosť o vlastné zdravie, vzdelanie, odpočinok, rozvoj schopností a podobne, nemá byť sebeckým cieľom, ale prostriedkom. Prostriedkom, pomocou ktorého slúžime Pánu Bohu, čiže mu svojím správnym životom prejavujeme lásku, ktorou ho chceme milovať priamym spôsobom a ho milujeme.

Toto prikázanie lásky znamená dvojitý spôsob lásky k Pánu Bohu. Teda neexistujú, akoby sme si mysleli dve prikázania. Ale existuje len jedno prikázanie lásky s dvojakým spôsobom a to priamym a nepriamym spôsobom. Tieto dve formy alebo spôsoby nie je možné od seba odlúčiť, ani ich postaviť do protikladu. Každá jedna polovica z tohoto prikázania lásky by bola neúplná a viedla by ku skostnateniu tohoto príkazu. Ďakujme Bohu Otcovi za to, že nám poslal svojho Syna, ktorý nám nielen povedal, ktoré prikázanie je prvé a najväčšie, ale svojim životom nám ukázal, ako máme tento zdvojený príkaz uskutočňovať v našom živote. No zároveň ho aj prosme o silu, aby sme toto základné prikázanie lásky vždy plnili v ostatných príkazoch Desatora. 

Nebeský Otče, prosíme ťa, daj nám túžbu a silu hľadať čnosť lásky, tento možno už stratený, alebo nejakým hriechom zakrytý dar v našich srdciach. Lásku, ktorou budeme milovať teba i svojich blížnych. Amen.