Meditácia na 24.03.2020

Utorok po 4. pôstnej nedeli | Jn 5, 1-3. 5-16

Boli židovské sviatky a Ježiš vystupoval do Jeruzalema. V Jeruzaleme pri Ovčej bráne je rybník, hebrejsky zvaný Betsata, a pri ňom päť stĺporadí. V nich ležalo množstvo chorých, slepých, chromých a ochrnutých. Bol tam aj istý človek, chorý už tridsaťosem rokov. Keď ho tam videl Ježiš ležať a zvedel, že je už dlho chorý, povedal mu: „Chceš ozdravieť?“ Chorý mu odpovedal: „Pane, nemám človeka, čo by ma spustil do rybníka, keď sa zvíri voda. A kým sa ta sám dostanem, iný ma predíde.“ Ježiš mu vravel: „Vstaň, vezmi si lôžko a choď!“ A ten človek hneď ozdravel, vzal si lôžko a chodil. No v ten deň bola sobota, preto Židia hovorili uzdravenému: „Je sobota, nesmieš nosiť lôžko!“ Ale on im odvetil: „Ten, čo ma uzdravil, mi povedal: ‚Vezmi si lôžko a choď!‘“ Pýtali sa ho: „A kto je ten človek, čo ti povedal: ‚Vezmi a choď?‘“ Ale uzdravený nevedel, kto je to, lebo Ježiš sa vzdialil spomedzi zástupu, čo sa zišiel na tom mieste. Neskôr ho Ježiš našiel v chráme a povedal mu: „Hľa, ozdravel si, už nehreš, aby ťa nepostihlo niečo horšie.“ A ten človek šiel povedať Židom, že ho to Ježiš uzdravil. A Židia Ježiša prenasledovali za to, že robil takéto veci v sobotu.


Naša viera nie je založená na sile posvätených predmetov

Predmety ako škapuliare, angušteky, medailóniky sú iba viditeľné predmety, ktoré majú v našom vnútri vzbudiť a udržať si vieru v moc a silu učenia Ježiša Krista. Keď berieme do rúk takéto predmety, nepodliehajme vtedy poverám, magickým čarom, veď naša zbožná úcta k týmto predmetom má len prehĺbiť našu závislosť na Bohu. Je rozdiel, ak niekto nosí na krku krížik alebo na prste ruženec s tým úmyslom, že vzýva Boha o pomoc a ochranu, ako ten, čo nosí tieto predmety pri sebe ako talizman pre šťastie či úspech. Nech tieto predmety, symboly majú v našom živote svoje miesto a nech nám pripomínajú spásu našej duše. Nech nám však pomáhajú duchovne rásť, napredovať v plnení Božích a cirkevných príkazov.

Je smutné, že na niektorých školách v dnešnej dobe nevadí niektorým učiteľom, že mládež sa vulgárne správa, neplní si svoje študijné povinnosti, keď však na ruke mladí kresťania majú ruženec, to im vadí a vraj, prekáža to študijným povinnostiam. Viem o mnohých, že práve takýto žiaci dosahujú nielen dobré výsledky, ale majú aj vzorné správanie, pretože sú veriaci, sú príkladom.

Áno, nesmieme nikoho provokovať, ale nesmieme ani pasívne rezignovať. Užívajme tieto a podobné veci s rozvahou pre spásu našich nesmrteľných duší. V týchto veciach sa podriaďme disciplíne Cirkvi a pritom sa presvedčíme, že to bude len na osoh veci a našej spásy. Amen.

Prečítajte si krásne životné svedectvo, ktoré veľmi pozitívne ovplyvnil otec Ľubomír - Oľga Kroupová: Tvorba orchestrálnej hudby ma vťahuje do tajov Boha.