Meditácia na 06.04.2020

Pondelok Veľkého týždňa | Jn 12, 1-11

Šesť dní pred Veľkou nocou prišiel Ježiš do Betánie, kde býval Lazár, ktorého vzkriesil z mŕtvych. Pripravili mu tam hostinu. Marta obsluhovala a Lazár bol jedným z tých, čo s ním stolovali. Mária vzala libru pravého vzácneho nardového oleja, pomazala ním Ježišove nohy a poutierala mu ich svojimi vlasmi; a dom sa naplnil vôňou oleja. Tu jeden z jeho učeníkov, Judáš Iškariotský, ktorý ho mal zradiť, povedal: „Prečo nepredali tento olej za tristo denárov a nerozdali ich chudobným?“ Lenže to nepovedal preto, že mu šlo o chudobných, ale že bol zlodej. Mal mešec a nosil to, čo doň vkladali. Ježiš povedal: „Nechaj ju, nech to zachová na deň môjho pohrebu! Veď chudobných máte vždy medzi sebou, ale mňa nemáte vždy.“ Veľké množstvo Židov sa dozvedelo, že je tam, a prišli nielen kvôli Ježišovi, ale aby videli aj Lazára, ktorého vzkriesil z mŕtvych. A veľkňazi sa rozhodli, že zabijú aj Lazára, lebo preň mnohí Židia odchádzali a uverili v Ježiša.


Keď je človeku najťažšie, niekedy nepomôže nik, len dobrý priateľ. Priateľ nás často pochopí viac ako vlastná rodina. „V núdzi spoznáš priateľa“ vraví nám overená múdrosť. Vedel o tom aj Pán Ježiš. Preto v najťažšom životnom období prichádza, aby sa posilnil u priateľa Lazára. Ježiš vedel, čo ho čaká v Jeruzaleme. Čítame, že bolo šesť dní pred Veľkou nocou, teda len šesť dní pred zradou a umučením. Nečudujeme sa preto, že Ježiš navštevuje svojich blízkych: Lazára a jeho sestry Martu a Máriu. Prichádza, aby si u nich trochu oddýchol, aby sa navzájom potešili a posilnili. O tom, akú úctu k Ježišovi títo traja súrodenci prechovávali, nám hovorí fakt, že Mária neváhala Ježišovi pomazať nohy pravým a veľmi drahým vonným olejom. Marta zasa svoju náklonnosť znovu prejavila tým, že sa o vzácnych hostí štedro starala. A Lazár, pán domu, ten bol najlepším svedectvom Ježišovej moci, veď sám bol Ježišom vzkriesený z mŕtvych. Ježiš prišiel, aby sa posilnil u priateľov a zároveň, aby posilnil priateľov pred všetkým trápením, čo malo o pár dní prísť. Prečo nám liturgia predkladá dnes, niekoľko dní pred Veľkou nocou práve toto čítanie, práve túto udalosť z Ježišovho života? Prečo si apoštol Ján spomenul práve na túto udalosť?

Cirkev totiž dobre pozná cenu priateľstva. Túto cenu pozná dokonca i sám Boh a Cirkev nás na túto cenu chce upozorniť, no nie hocijako, ale vo svetle Kristovho života, účinkovania a smrti pre priateľstvo, vernosť a lásku. Amen.