Meditácia na 04.05.2020

Pondelok po 4. veľkonočnej nedeli | Jn 10, 11-18

Ježiš povedal: „Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier položí svoj život za ovce. Nájomník a ten, čo nie je pastierom a ovce nie sú jeho, opúšťa ovce a uteká, keď vidí prichádzať vlka, a vlk ich trhá a rozháňa. Veď je nádenník a nezáleží mu na ovciach. Ja som dobrý pastier. Poznám svoje a moje poznajú mňa, ako mňa pozná Otec a ja poznám Otca. Aj svoj život položím za ovce. Mám aj iné ovce, ktoré nie sú z tohoto ovčinca. Aj tie musím priviesť a budú počuť môj hlas; a bude jedno stádo a jeden pastier. Otec ma preto miluje, že ja dávam svoj život, a zasa si ho vezmem. Nik mi ho neberie, ja ho dávam sám od seba. Mám moc dať ho a mám moc zasa si ho vziať. Taký príkaz som dostal od môjho Otca.“


Obraz pastiera ako ho predstavuje Ježiš, je známy. Ježiš ním poukazuje na pravdu svojej misie. V Starom zákone na viacerých miestach je vyvolený ľud prirovnávaný k ovciam, národ ku košiaru a králi, ako i kňazi a vodcovia národa, k pastierom. Izaiáš prorok rozpráva o dobrote Boha k svojmu ľudu a používa obraz ako sa stará pastier k svojím ovečkám, keď napísal: „Ako pastier pasie si stádo, do náručia berie, baránky do lona dvíha, tie, čo pridájajú vodí" (Iz 40,11). Cez proroka Ezechiela Boh hovorí: „Hľa, ja sám hľadať budem ovce svoje a navštívim ich. Ako si pastier navštívi stádo, keď je uprostred roztratených svojich oviec, tak navštívim ovce svoje a vyslobodím ich z každého miesta, na ktoré boli zahnané v oblačný a hmlistý deň" (Ez 34,12).

Hmlou sa myslí nielen vtedajšie rozdelenie kráľovstva, ale každá udalosť ktorá bola, je a bude proti vôli Božej. Židia poznali slová žalmu: „Dávida si vyhliadol za svojho služobníka, vzal si ho od ovčieho košiara, odviedol ho od oviec s jahňatami, aby bol pastierom vyvoleného ľudu, Izraela, jeho dedičstva. A on ich pásol so šľachetným srdcom, viedol ich skúsenou rukou" (Ž 77,70-72).

Nie vždy boli pastieri skutočnými pastiermi. Boli i nehodní a aj takí, čo boli pohoršením pre ľudí. Boh sám, napríklad cez proroka Ezechiela hovorí, že sám sa stane pastierom svojho ľudu, že sám bude zhromažďovať svoje ovce a sám sa bude o ne starať. Predpoveď sa plní na Kristovi. Dokumenty Druhého vatikánskeho koncilu, ako je "Christus Dominus - o pastorálnej službe biskupov", ako i "Presbyterorum Ordinis - o kňazskom učinkovaní a živote", ako aj "Optatam totius - o kňazskej výchove", ale i v iných dokumentoch sa hovorí o Cirkvi ako o ovčinci, ktorý má jedinú bránu a ňou je Kristus. Pripomína i smrť Krista: „Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier položí svoj život za ovce" (Jn 10,11).

To, že nás Boh prirovnáva k ovciam, necítime ako urážku. Prirovnanie je veľmi krásne, jemné a obsahuje pravdu a krásu, ktoré svoje naplnenie, cieľ nachádza v účasti na Božom kráľovstve. Ježiš nám vysvetlil aj iné tajomstvá, ktoré priam šokuju. Ježiš o nás povedal: „Vy ste moji priatelia, ak robíte, čo vám prikazujem. Už vás nenazývam sluhami, lebo sluha nevie, čo robí jeho pán. Nazval som vás priateľmi, pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho Otca" (Jn 15,14-15). Ježiš nám prejavil svoju dôveru. Amen.