Meditácia na 17.05.2020

6. veľkonočná nedeľa | Jn 14, 15-21

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania. A ja poprosím Otca a on vám dá iného Tešiteľa, aby zostal s vami naveky – Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, lebo ho nevidí, ani nepozná. Vy ho poznáte, veď ostáva u vás a bude vo vás. Nenechám vás ako siroty, prídem k vám. Ešte chvíľku a svet ma už neuvidí, ale vy ma uvidíte, lebo ja žijem a aj vy budete žiť. V ten deň spoznáte, že ja som v svojom Otcovi, vy vo mne a ja vo vás. Kto má moje prikázania a zachováva ich, ten ma miluje. A kto miluje mňa, toho bude milovať môj Otec; aj ja ho budem milovať a zjavím mu seba samého.“


Žijeme vo svete plnom zmätkov a nepokojov. Môžeme pozorovať rôzne úsilia vlád celého sveta, ktoré majú za cieľ zmeniť svet. Veriaci človek však vie, že iba ľudskou silou a ľudskými prostriedkami sa neodstránia všetky neporiadky, ktoré nás trápia. Vie, že Boh nám chce pomôcť svojou silou. Dáva nám Svätého Ducha, aby nás posvätil a tým aj celý svet.

Kto je Svätý Duch?

Svätý Duch je tretia Božská Osoba. Svätý Duch je tajomnou oživujúcou silou, ktorá pôsobí v Cirkvi a v tých, ktorí ho prijali. Cez nich uchvacuje okolostojacich. Vo Svätom písme sa Svätý Duch často spomína. Pozrime len do Nového zákona. Skôr než Ježiš začal verejne účinkovať, dal sa pokrstiť Jánom v Jordáne. Hneď na to Duch hnal Ježiša na púšť. V jeho sile Ježiš ohlasoval evanjelium. Zlomil všetky ľudské predsudky, priniesol odpustenie a otvoril bránu do neba. Išiel k všetkým, k mýtnikom, hriešnikom, prostitútkam, ku všetkým, ktorí boli v očiach verejnosti pre svoje hriechy odpísaní.

Hriech vytvára bariéry medzi ľuďmi. Ježiš svojou mocou tieto bariéry zničil. Dobre vedel, akým nebezpečenstvom je hriech pre človeka. Preto jeho prvou starosťou po zmŕtvychvstaní bolo pripraviť apoštolov na odstraňovanie týchto bariér. Dýchol na nich a povedal: „Prijmite Svätého Ducha. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu zadržíte, budú zadržané.“
Apoštoli boli formovaní a pripravení, predsa len nemali potrebnú silu. Boli plní strachu, neistoty, obáv a veľa toho nechápali. Potom však urobili dôležitú vec. Niekoľko dní v meditácii a v modlitbe sa spolu s Máriou pripravovali. Uvoľnili v sebe miesto pre Svätého Ducha. A keď prišiel, naplnil ich. S apoštolmi sa stala zmena. Už v nich nebol duch sveta, strachu, neistoty a obáv. Bol v nich Svätý Duch, Duch Ježišov. Nielenže začali mnoho chápať, ale dostali odvahu hlásať evanjelium Ježiša Krista.

Každý kresťan sa krstom stáva Božím dieťaťom. Boh okrem svojej priazne dáva ľudskej duši akoby krásny tvar. Sú ľudia, ktorí nevyužijú tento dar. Zdá sa im to v ich múdrosti zbytočné a bezvýznamné. Sú ale aj takí, ktorí si vážia tento dar. Prosia Svätého Ducha, aby ich naplnil. On prichádza a akoby nafukuje tvar duše do skutočnej veľkosti a krásy. Mení ľudí rovnako ako zmenil ustráchaných apoštolov.

Ako môžeme aj my prijať Svätého Ducha? Podobne ako apoštoli. Meditáciou a modlitbou pripravme pre neho miesto vo svojom srdci. Vyvarujme sa všetkého zlého konania. Keď budeme pripravení, príde a dá zažiariť nádherným tvarom duše. Svätý Duch je sila, ktorá chce pôsobiť v ľuďoch a cez tých, ktorí ho prijali, chce uchvacovať okolostojacich. Amen.