Meditácia na 03.06.2020

Streda 9. týždňa v Cezročnom období | Mk 12, 18-27

K Ježišovi prišli saduceji, ktorí tvrdia, že niet zmŕtvychvstania, a pýtali sa ho: „Učiteľ, Mojžiš nám napísal, že ak niekomu zomrie brat a zanechá manželku bez detí, brat si má vziať jeho manželku a splodiť svojmu bratovi potomka. Bolo sedem bratov. Prvý sa oženil, ale umrel a nezanechal potomka. Vzal si ju druhý, ale aj on umrel a nezanechal potomka. Takisto aj tretí. A ani jeden zo siedmich nezanechal potomka. Napokon po všetkých zomrela aj žena. Ktorému z nich bude manželkou pri vzkriesení, keď vstanú z mŕtvych? Veď ju mali siedmi za manželku.“ Ježiš im povedal: „Nemýlite sa preto, že nepoznáte Písmo ani Božiu moc? Lebo keď ľudia vstanú z mŕtvych, už sa ani neženia, ani nevydávajú, ale sú ako anjeli v nebi. A pokiaľ ide o vzkriesenie mŕtvych, či ste nečítali v Mojžišovej knihe v stati o kríku, ako mu Boh povedal: ‚Ja som Boh Abraháma, Boh Izáka a Boh Jakuba‘? A on nie je Bohom mŕtvych, ale živých. Veľmi sa mýlite.“

Život po zmŕtvychvstaní nemôže byť iba obyčajným predĺžením pozemského života. Tu platia iné zákony, ktoré sú ešte skryté v Božej moci. Ježiš iba naznačuje, že tam sú „ako anjeli v nebi“. Vzkriesení budú podobní anjelom v tom, že sa nebudú ani ženiť, ani vydávať. Apoštol Pavol vo svojom liste Korinťanom píše: „Ako všetci umierajú v Adamovi, tak zasa všetci ožijú v Kristovi“ (1Kor 15,21-22). Z obrazu zmŕtvychvstania Pána možno poznať to, že nový život bude život slávy, ktorý nemožno porovnávať s terajším.

Nepodobáme sa my, drahí bratia a sestry, niekedy Saducejom? Nesnažíme sa niekedy veci a pravdy, o ktorých nám hovorí Boh a učiteľský úrad Cirkvi vysvetliť akosi po svojom, bez ohľadu na ich autoritu? Niekedy akoby sme sa snažili všetko pochopiť našim vlastným rozumom, ako keby on mal mať na všetko odpoveď. Keby sme takto stále zmýšľali a iné nepripúšťali, veru to by správne nebolo a namiesto toho, aby nás priviedlo k odpovedi na to, čo nechápeme, nás odvedie úplne niekam inam.

Sú určité veci, ktoré my nikdy vlastným rozumom tu na zemi nepochopíme a preto okrem rozumu je tu aj viera. Práve cez ňu sa nám pravdy ukazujú a ponúkajú sa nám, aby sme si ich osvojili. Pokúsme sa, bratia a sestry, pochopiť to, že nie všetko len rozumom pochopíme, ale vierou. A tú treba prehlbovať hlbokou modlitbou. Preto prosme o dar viery, aby sme vďaka nej mohli byť užšie spojení spolu s naším Pánom. A potom už nebudeme mať problém s tým, keď nám povstane otázka a nebudeme si ju vedieť vysvetliť. Vďaka viere, ktorú nám ty, Pane, do srdca dáš, ju bez problémov prijmeme a podľa nej budeme aj žiť. Amen.