Meditácia na 14.06.2020

11. nedeľa v Cezročnom období | Mt 9, 36 - 10, 8

Keď Ježiš videl zástupy, zľutoval sa nad nimi, lebo boli zmorené a sklesnuté ako ovce bez pastiera. Vtedy povedal svojim učeníkom: „Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu.“ Zvolal svojich dvanástich učeníkov a dal im moc nad nečistými duchmi, aby ich vyháňali a uzdravovali každý neduh a každú chorobu. A toto sú mená dvanástich apoštolov: prvý Šimon, zvaný Peter, a jeho brat Ondrej, Jakub Zebedejov a jeho brat Ján, Filip a Bartolomej, Tomáš a mýtnik Matúš, Jakub Alfejov a Tadeáš, Šimon Kananejský a Judáš Iškariotský, ktorý ho potom zradil. Týchto dvanástich Ježiš vyslal a prikázal im: „K pohanom nezabočujte a do samarijských miest nevchádzajte; choďte radšej k ovciam strateným z domu Izraela! Choďte a hlásajte: ‚Priblížilo sa nebeské kráľovstvo.‘ Chorých uzdravujte, mŕtvych krieste, malomocných očisťujte, zlých duchov vyháňajte. Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte.“


Ježiš je taktiež dobrý učiteľ - Dobrý pastier, ktorý nás vyučuje: „Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte“ (Mt 10,8). Tvoje uši budú počuť za sebou hlas: „Toto je cesta, kráčajte po nej!“ Neodchýlite napravo či naľavo. Jednou z najväčších milostí, ktorú nám Pán môže dať v našom živote je milosť jasne vidieť cestu, ktorá nás vedie k nemu a mať osobu, ktorá nám môže pomôcť zbaviť sa svojich chýb a vrátiť sa na správnu cestu. Boží ľud sa vo svojich dejinách často ocitol mimo cesty vo veľkých zmätkoch a skľúčenosti, pretože nemal pravých vodcov. Takto našiel Pán svoj ľud ako ovce bez pastiera - ako nám hovorí evanjelium z dnešnej liturgie slova. Keď videl zástupy, zľutoval sa nad nimi, lebo boli zmorené a sklesnuté ako ovce bez pastiera. Ich vodcovia sa správali skôr ako vlci, než ako skutoční pastieri stáda. 

V čase dlhého očakávania starozákonní proroci predpovedali v predstihu storočí príchod Dobrého pastiera - Mesiáša, ktorý povedie stádo a s láskou sa oň bude starať. I postavím nad ne jedného pastiera, ktorý bude hľadať stratenú a zablúdenú ovcu a poranené ovce ošetrí a vylieči. S ním sa budú ovce cítiť bezpečne a v jeho mene budú sa iní dobrí pastieri o ne starať a viesť ich. A vzbudím im pastierov, ktorí ich budú pásť; viac sa teda nebudú báť ani strachovať. Dobrý pastier prichádza, aby zhromaždil svoje roztratené stádo, aby ho viedol a ochraňoval, aby ho živil, aby ho súdil, aby ho doviedol na stále zelené pasienky k prameňom vôd života. Ježiš je Dobrý pastier, ktorého predpovedali proroci. V ňom sa spĺňajú do posledného písmena všetky proroctvá.

Ježiš pozná osobitne každého z nás. Volá nás, hľadá nás a stará sa o nás! Necítime sa stratení uprostred veľkej bezmennej ľudskej masy. Preňho je každý z nás niekým jedinečným. S plným presvedčením môžeme povedať so svätým Pavlom: „Miluje ma a vydal seba samého za mňa.“ Rozozná hlas každého človeka - môj hlas, medzi ostatnými hlasmi. Ani jeden kresťan nemá právo povedať, že je sám. Ježiš je s ním! A keď sa stratí na cestách zla, Dobrý pastier sa vydá hľadať ho.

Len naša zlá vôľa môže zmariť Jeho starostlivosť. Jedine to. Toto je ovocím lásky: nesmieme byť schopní vidieť, že niekto trpí bez toho, že by sme pritom netrpeli taktiež; nesmieme byť schopní vidieť, že niekto plače bez toho, že by sme neplakali spolu sním. Tento úkon lásky nám dovoľuje preniknúť až do srdca druhých ľudí a cítiť to, čo cítia oni. Nesmieme byť ako tí, ktorí nevnímajú bolesť utláčaných ani utrpenie úbohých. Ó, jak citlivý bol Boží Syn. Práve táto Božia citlivosť spôsobila, aby zostúpil z neba. Videl, že ľudia strádajú pre nedostatok Božej slávy a ich vyprahnutosť ho naplnila súcitom.

Taktiež my v sebe musíme vedieť prebudiť súcit s utrpením blížnych a ich trápenie vziať na seba. A ako inak môžem trpieť bolesťou môjho brata, než skrze naše spoločné spojenie s Kristom, ktorý je našou hlavou? Máme Dobrého pastiera o ktorého sa môžeme oprieť. Nasledujme ho kamkoľvek pôjde, pretože jeho cesta je istá. Táto cesta vždy má cieľ a tým cieľom je naša spása. Preto sa nechajme ním viesť a iste dosiahneme spásu svojej duše. Amen.