Meditácia na 27.06.2020

Sobota 12. týždňa v Cezročnom období | Mt 8, 5-17

Keď Ježiš vošiel do Kafarnauma, pristúpil k nemu stotník s prosbou: „Pane, sluha mi leží doma ochrnutý a hrozne trpí.“ On mu povedal: „Prídem a uzdravím ho.“ Stotník mu odpovedal: „Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a môj sluha ozdravie. Veď aj ja som podriadený človek a mám pod sebou vojakov. Ak daktorému poviem: ‚Choď!‘ - ide; inému: ‚Poď sem!‘ - tak príde; a svojmu sluhovi: ‚Urob toto!‘ - on to urobí.“ Keď to Ježiš počul, zadivil sa a tým, čo ho sprevádzali, povedal: „Veru, hovorím vám: Takú vieru som nenašiel u nikoho v Izraeli. Hovorím vám, že prídu mnohí od východu i západu a budú stolovať s Abrahámom, Izákom a Jakubom v nebeskom kráľovstve, a synovia kráľovstva budú vyhodení von do tmy; tam bude plač a škrípanie zubami.“ A stotníkovi Ježiš povedal: „Choď a nech sa ti stane, ako si uveril.“ A v tú hodinu jeho sluha ozdravel. Keď potom Ježiš vošiel do Petrovho domu, videl, že jeho testiná leží v horúčke. Dotkol sa jej ruky a horúčka ju opustila. Hneď vstala a obsluhovala ho. Keď sa zvečerilo, priniesli k nemu mnohých posadnutých zlými duchmi a on slovom vyháňal duchov a uzdravoval všetkých chorých, aby sa splnilo, čo povedal prorok Izaiáš: „On vzal na seba naše slabosti a niesol naše choroby.“


Stotník z dnešného evanjelia odpovedal Ježišovi: „Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a môj sluha ozdravie“ (Mt 8,8). Tu je pokorná prosba stotníka k Ježišovi. Prosí o milosť pre svojho sluhu. Ježiš je hneď ochotný prísť a pomôcť. V tom počujeme pozoruhodnú odpoveď stotníka: „Nie som hoden...“ Bohatý dôstojník sa cíti nehodný toho, aby Pán prišiel do jeho domu. Vstup do pohanského domu považovali Židia za znečistenie. Okrem iného stotník bol veľmi dobrý človek. V tej dobe Rimania považovali sluhov za menejcenných. Sluha nebol považovaný takmer za človeka. Tento stotník z evanjelia pozeral na svojho sluhu úplne opačne. Pokladal ho takmer ako za svojho syna. Preto sa neunúval ísť za Ježišom a prosiť o pomoc. Týmto svojím počínaním zahanbil tento stotník mnohých, lebo sa bál Boha. Stotník je človek viery. Verí, že Ježiš môže pomôcť jeho sluhovi, ktorý je vážne chorý. Je tu potrebná dôvera. Akú dôveru máme k Ježišovi my? Veríme, že Ježiš svojím slovom môže uzdraviť každého z nás, alebo si vypočujeme jeho slovo a žijeme po starom? Je dôležité, aby sme sa denne stretávali s jeho slovom.

Je to Božie Slovo, ktoré máme pre našu spásu. Jedine v ňom máme návod na cestu v tomto živote. Čítaním a počúvaním Božieho slova sa stávame lepšími. Kristus chce, aby sme jeho slovo mali v úcte. Veď je to nezaslúžený dar pre nás, že môžeme čítať Slovo, ktoré nevymyslel žiaden človek, ale priamo Boh. Je to veľmi vzácny dar. Stačí iba Slovo a duša ozdravie. Skutočne, duša sa uzdravuje aj čítaním Božieho slova. No je to aj záväzok. Keďže toto slovo nie je hocijaké, ale Božie, preto je potrebné, aby sme ho čítali so sústredenosťou, lebo hovorí najlepší učiteľ, sám Boh.

Koľkí z nás čítajú Sväté písmo doma? A koľkí presedia svätú omšu rozmýšľaním nad svojimi vecami a Božie slovo nevnímajú? Je to strašné, ak človek, ku ktorému hovorí sám Boh, odmieta jeho Slovo. Slovo, ktoré mu chce vyliečiť rany jeho života, Slovo, ktoré mu chce pomôcť, aby sa vedel orientovať v rôznych životných situáciách v ktorých sa práve nachádza. Je to rúhavé odmietanie Boha, ktorý je láska sama. Snažme sa modliť za takýchto ľudí, aby našli úctu k Božiemu slovu, aby mali vieru ako stotník, že Ježiš je Ten, ktorý chce pomôcť každému, ktorý prosí. 

Sv. Hieronym venoval celý svoj život štúdiu Svätého písma. Raz sa v jednom diele vyjadril, že - ten, kto nepozná Písmo, nepozná Krista. Bratia a sestry, v tomto krátkom výroku je skutočná pravda. Boh sa nám dáva poznať cez Sväté písmo. Je to jeho spôsob, akým chce komunikovať s ľudstvom. V ňom je celý plán Boha s ľudstvom, v ňom je napísaný celý náš životný program, podľa ktorého máme kráčať. Nepoznať tento program, je podobné, ako blúdiť po nejakom meste a nevedieť, kde sa nachádzame. Naopak, poznať Písmo a veriť v neho, ako Božie slovo je skutočné poznanie Krista, ktorý nás chce uzdraviť. Stotník prosil o milosť, ktorú mal nezaslúženú. Takúto milosť dostali väzni pri mimoriadnej príležitosti. Prosme Pána, aby sme aj my čítaním a počúvaním Božieho Slova boli uzdravení Ježišovým slovom, a tak raz vďaka nemu dosiahli v nebi večnú blaženosť. Amen.