Meditácia na 01.07.2020

Streda 13. týždňa v Cezročnom období | Mt 8, 28-34

Keď Ježiš prišiel na druhý breh do gadarského kraja, vybehli oproti nemu dvaja posadnutí zlými duchmi; vyšli z hrobov a boli takí zúriví, že sa nik neodvážil chodiť tou cestou. Zrazu skríkli: „Čo ťa do nás, Syn Boží?! Prišiel si sem predčasne nás mučiť?“ Neďaleko nich sa pásla veľká črieda svíň. Zlí duchovia ho prosili: „Ak nás už vyháňaš, pošli nás do čriedy svíň!“ On im povedal: „Choďte.“ A oni vyšli a vošli do svíň. Vtom sa celá črieda prudko hnala dolu svahom do mora a zahynula vo vodách. Pastieri ušli, a keď prišli do mesta, vyrozprávali všetko, aj o tých, čo boli posadnutí zlými duchmi. Tu celé mesto vyšlo oproti Ježišovi a keď ho uvideli, prosili ho, aby odišiel z ich kraja.


Možno si teraz poviete: Začiatok je taký neobvyklý ako dnešné evanjelium, v ktorom posadnutí dávajú Ježišovi nezmyselné otázky: „Čo ťa do nás, Syn Boží?! Prišiel si sem predčasne nás mučiť?" (Mt 8,29). Mnohí z nás si nevedia na tieto otázky dať odpoveď. Mnohých tieto otázky len obťažujú, ba dosť je takých, ktorí sú nimi zaťažení, neslobodní. Sú to predsa otázky, od ktorých závisí náš život, naše šťastie, večné šťastie. A kľúč k tomuto šťastiu je skrytý v otázke. Kto je Kristus pre vás?

Už jeho učeníci - apoštoli vymenovali niekoľko ľudských mienok o Kristovi. Veď sa ich predsa pýtal: „Za koho ma pokladajú zástupy?" (Lk 9,18). A odpovede? Tak ako v minulosti, aj dnes sú rôzne. Najbežnejšie: Kristus je Mesiáš. Odpoveď, ktorá si žiada žiť podľa Kristovho učenia. Toto učenie praktizovať v skutkoch každodenného života a tak sa zbavovať svojich nedokonalostí. To, že to nie je odpoveď všetkých, svedčí už doba, keď žil Kristus na zemi. Vedúce vrstvy národa ho považovali za nepríjemného buriča, priateľa hriešnikov a mýtnikov. 

V dnešnej dobe s touto odpoveďou súhlasia tí, ktorých vedúce postavenie, peniaze a majetok je viac ako Kristus. Ľud v ňom videl proroka a divotvorcu poslaného od Boha. Pilát ho považoval za spravodlivého, Herodes za čarodejníka. Apoštoli hlásali vieru, že Ježiš Kristus je očakávaný Mesiáš, že je Syn Boží. Boh, ktorý sa stal človekom, ktorý prišiel na tento svet, aby nás na kríži od hriechu vykúpil. A či o pravdivosti tejto viery mohli dať väčšie svedectvo, ako obetu svich životov? Áno, Kristus prišiel mučiť iba tých, ktorí sa nechcú rozlúčiť so svojím hriechom a ktorí nechcú byť šťastní! Ísť za Ježišom, znamená zbaviť sa hriechu, a tak svedčiť o ňom. Veď sám povedal: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma" (Mt 16,24). Amen.