Meditácia na 07.07.2020

Utorok 14. týždňa v Cezročnom období | Mt 9, 32-38

Ježišovi priviedli nemého človeka, posadnutého zlým duchom. On zlého ducha vyhnal a nemý prehovoril. Zástupy žasli a vraveli: „Také niečo sa ešte nikdy v Izraeli nestalo.“ Ale farizeji hovorili: „Mocou kniežaťa zlých duchov vyháňa zlých duchov.“ A Ježiš chodil po všetkých mestách a dedinách, učil v ich synagógach, hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každý neduh a každú chorobu. Keď videl zástupy, zľutoval sa nad nimi, lebo boli zmorené a sklesnuté ako ovce bez pastiera. Vtedy povedal svojim učeníkom: „Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu.“


Život nám prináša aj také situácie, v ktorých si sami neporadíme. Môže ísť o nejakú prácu a čas ide proti nám. Alebo nám jednoducho nestačia naše fyzické sily. Zdravý rozum a bežná skúsenosť nám poradí, že v takomto prípade treba poprosiť niekoho o pomoc. Niečo podobné zažil aj Pán Ježiš, keď videl zástupy. Prišlo mu ich ľúto, lebo boli zmorené a skleslé ako ovce bez pastiera“ (Mt 9,36). Ježiš prechádzal po mestách a dedinách a mal možnosť spoznať skutočný stav Božieho ľudu. A keďže poznal aj jeho dejiny, vedel, že ešte nežil v takej veľkej duchovnej biede. Prakticky od čias proroka Ezechiela nemal pastierov. Izraelský národ bol ako opustené stádo alebo ako zanedbané pole pred žatvou.

Ježiš, ktorý prišiel na to, aby zachraňoval, čo sa strácalo a čo hynulo pociťoval tento stav svojho národa veľmi bolestne. A tak ako každý človek ohraničený miestom a časom, nemohol byť všade naraz, zatúžil po pomocníkoch. Po takých, ktorí sú ochotní počúvať jeho hlas, nie po samozvancoch.

Bohu veľmi záleží na záchrane svojho ľudu. Aj nám by malo záležať na našej vlastnej spáse a na spáse našich bratov a sestier. Ovce bez pastiera - veru smutný je pohľad na také stádo. Aj v duchovnom zmysle smutný je pohľad na veriacich, ktorí nemajú svojho kňaza. My na Slovensku zatiaľ môžeme ďakovať Bohu, že nám nechýbajú pastieri. Ale aj tak musíme prosiť, lebo už vnímame pokles povolaní a rovnako treba pamätať vo svojich modlitbách na krajiny, kde nie sú žiadne povolania alebo len žalostne málo.

Boh nás slovami dnešného evanjelia i rečou našich duchovných potrieb vyzýva prosiť za robotníkov vo vinici Pánovej. Boh vie dobre o našich potrebách, ale chce, aby sme ho aj my prosili, aby sme spolupracovali na jeho plánoch, aby sme si svojimi modlitbami a obetami vyprosili dobrých kňazov. Osobitnú úlohu tu majú kresťanskí rodičia. Ich úlohou je vychovať dobrých a charakterných ľudí, z ktorých si Pán môže povolať robotníkov na svoju žatvu. Odpoveď na počuté evanjelium sa musí odvíjať od nášho postavenia. Pre rodičov to bude už spomínaná dôsledná výchova, pre vás starších to môžu byť častejšie modlitby a obety za budúcich kňazov a zase deti a mládež nech sa učí načúvať Božiemu hlasu, aby sa nezľakli, ak začujú slová: Poď za mnou… Amen.