Meditácia na 08.07.2020

Streda 14. týždňa v Cezročnom období | Mt 10, 1-7

Ježiš zvolal svojich Dvanástich učeníkov a dal im moc nad nečistými duchmi, aby ich vyháňali a uzdravovali každý neduh a každú chorobu. A toto sú mená dvanástich apoštolov: prvý Šimon, zvaný Peter, a jeho brat Ondrej, Jakub Zebedejov a jeho brat Ján, Filip a Bartolomej, Tomáš a mýtnik Matúš, Jakub Alfejov a Tadeáš, Šimon Kananejský a Judáš Iškariotský, ktorý ho potom zradil. Týchto dvanástich Ježiš vyslal a prikázal im: „K pohanom nezabočujte a do samarijských miest nevchádzajte; choďte radšej k ovciam strateným z domu Izraela! Choďte a hlásajte: "Priblížilo sa nebeské kráľovstvo."


Riadnych kráľovstiev je už dnes málo a tie sa už veľmi prispôsobili modernej dobe. Každý z nás si inak predstavuje kráľovstvo pozemské a to je dobre. No bolo by dobre, keby sme o Božom kráľovstve nadobudli tú predstavu, ktorú nám na mnohých miestach približuje Kristus. Pán Ježiš opakuje to, čo už predpovedal na začiatku svojej činnosti: „Priblížilo sa kráľovstvo“ (Mt 10,7). Tento raz sa priblížilo natoľko, že Pán Ježiš vysiela ľudí, ktorých zvláštnou úlohou je priblížiť svetu toto kráľovstvo; majú hlásať pravdy tohto kráľovstva a konať skutky, charakteristické pre toto kráľovstvo: uzdravovať, kriesiť mŕtvych, oslobodzovať od zlých duchov. Je to teda kráľovstvo pravdy a lásky. Hlásať toto kráľovstvo slovom a skutkom je úlohou apoštolov; s týmto názvom sa stretávame v texte, ktorý sme dnes čítali.

Názov apoštola určuje jeho funkciu - „apoštol“ znamená „posol“. A poslaný je každý z nás. Pán Boh posiela človeka k človeku, aby človek človeka približoval k Bohu, aby približoval druhému človeku Božie kráľovstvo. Aby približoval toto kráľovstvo svedectvom slova a skutku, slova pravdy a skutku lásky. Adam Mickiewicz napísal, že niet pravdy, kde nie je človek, ktorý ju zjavuje. Samozrejme je ťažké zjavovať pravdu nebeského kráľovstva ľuďom, ktorí sú zahľadení na pozemské kráľovstvo, pre ktorých náboženstvom je hojnosť a kostolmi banky. Ale hojnosť či blahobyt nenahradí srdce. Napriek blahobytu človek môže byť skľúčený chorobou, smútkom či priam nešťastný.

V dnešnom evanjeliu je reč nie natoľko o misii vyučovania ako skôr o misii dobroty a zľutovania. Čiže: Božie kráľovstvo (či nebeské) sa približuje nie natoľko slovom, ako srdcom. Obeta kríža, skutok Božej lásky, misia odpustenia, apoštolát srdca najúčinnejšie nám približuje kráľovstvo, ktoré hlása Kristus. Priblížilo sa nebeské kráľovstvo. A stále sa približuje a to aj vďaka našim postojom a skutkom lásky. Amen.