Meditácia na 14.07.2020

Utorok 15. týždňa v Cezročnom období | Mt 11, 20-24

Ježiš začal robiť výčitky mestám, v ktorých urobil najviac zázrakov, pretože sa nekajali: „Beda ti, Korozain! Beda ti, Betsaida! Lebo keby sa v Týre a Sidone boli stali zázraky, ktoré sa stali u vás, dávno by boli robili pokánie v kajúcom rúchu a popole. Preto vám hovorím: Týru a Sidonu bude v deň súdu ľahšie ako vám. A ty, Kafarnaum, vari sa budeš vyvyšovať až do neba? Do pekla zostúpiš! Lebo keby sa boli v Sodome diali zázraky, ktoré sa diali v tebe, bola by zostala po tento deň. Preto vám hovorím: Krajine Sodomčanov bude v deň súdu ľahšie ako tebe.“


Ježiš prichádza do gailejského kraja, prichádza do galilejských miest Korozaim, Kafarnaum a Betsaida. V týchto mestách urobil najviac zázrakov. No ľudia aj napriek tomu, že videli Ježišove zázraky, nechcú prijať Krista ako Božieho syna. A preto ľuďom, ktorí žijú v týchto mestách, Ježiš vyslovuje Beda. Vieme, že mestá Týrus, Sidon, Sodoma a Gomora boli pohanské mestá a Kafarnaum, Korozaim a Betsaida boli židovské mestá. Ľudia žijúci v týchto mestách neboli schopní prijať Ježiša do svojho srdca. Neboli schopní prijať to, čo hlásal a to, čo konal. Prijali ho síce fyzicky, navonok, no neprijali ho do svojich sŕdc.

My prijímame Krista do našich sŕdc deň čo deň pri svätom prijímaní. No musíme si dať pozor, aby sa nám to nestalo iba nejakým „konzumovaním“ - nejakým konzumným prijímaním Eucharistie. Pretože prijať Krista neznamená prijať len jeho telo. Skutočné prijatie Eucharistického Krista znamená prijať ho celého aj s jeho učením, jeho slovom.

Preto má každá svätá omša dve časti: Bohoslužbu slova aj Bohoslužbu obety. Eucharistia je nám posilou k tomu, aby sme dokázali prijať a ďalej podávať v každodennom našom živote Božie slovo. Jedno bez druhého nie je možné. Úloha ohlasovania Božieho slova a byť jeho svedkom je veľmi ťažká, preto si vyžaduje posilnenie, ktorým je Eucharistia. Preto si vážme celé Kristovo učenie, žime podľa neho a prijímajme ho tak v slove, ako aj v chlebe. Je to veľký dar, ktorý nám Kristus zanechal, preto si ho vážme, aby o nás neplatili slová „beda“. Amen.

facebook_like_logo.jpg | BOŽIE SLOVO POČUŤ, VIDIEŤ A ŽIŤ