Meditácia na 20.08.2020

Štvrtok 20. týždňa v Cezročnom období | Mt 22, 1-14

Ježiš znova hovoril veľkňazom a starším ľudu v podobenstvách: „Nebeské kráľovstvo sa podobá kráľovi, ktorý vystrojil svadbu svojmu synovi. Poslal svojich sluhov, aby zavolali pozvaných na svadbu. Ale oni nechceli ísť. Znova poslal iných sluhov s odkazom: ‚Povedzte pozvaným: Hostinu som už prichystal, voly a kŕmny dobytok sú pozabíjané a všetko je pripravené; poďte na svadbu!‘ Ale oni na to nedbali a odišli: jeden na svoje pole, iný za svojím obchodom. Ostatní jeho sluhov pochytali, potupili a zabili. Kráľ sa rozhneval, poslal svoje vojská, vrahov zahubil a ich mesto podpálil. Potom povedal svojim sluhom: ‚Svadba je pripravená, ale pozvaní jej neboli hodni. Choďte preto na rázcestia a všetkých, čo nájdete, zavolajte na svadbu.‘ Sluhovia vyšli na cesty a zhromaždili všetkých, ktorých našli, zlých aj dobrých; a svadobná sieň sa naplnila hosťami. Keď kráľ vošiel pozrieť si hostí, zbadal tam človeka, ktorý nebol oblečený do svadobného odevu. Povedal mu: ‚Priateľu, ako si sem mohol vojsť bez svadobného odevu?‘ On onemel. Tu kráľ povedal sluhom: ‚Zviažte mu nohy i ruky a vyhoďte ho von do tmy; tam bude plač a škrípanie zubami.‘ Lebo mnoho je povolaných, ale málo vyvolených.“


Premýšľali ste ako si uchrániť svoju vieru a ešte viac, ako rásť vo viere? To bolo vtedy, keď ste si uvedomili, koľko je v okolí ľudí, ktorí boli pokrstení, pristupovali ku sviatostiam, zúčastňovali sa na svätých omšiach a dnes, hoci im nikto nebráni, žijú mimo Cirkvi, bez Boha, hoci niektorí z nich ešte vyslovia, že sú kresťania. Snáď vás chcelo pomýliť aj to, že im sa poväčšine v živote darí a to aj bez pomoci Pána Boha, tvrdia niektorí z nášho okolia.

Pán Ježiš nám aktuálnosť našich snáh pripomína aj slovami evanjelia: „Lebo mnoho je povolaných, ale málo vyvolených" (Mt 22,14). Slová zo záveru podobenstva o pozvaní na svadbu, ktorú kráľ vystrojil svojmu synovi. Pán Ježiš ich predniesol v prítomnosti starších a tých, čo striehli na jeho život, krátko pred svojou smrťou. Podobenstvo má hlboký zmysel. Možno v ňom sledovať tri časti. V prvej o kráľovi, ktorý cez svojich sluhov pozýva na svadbu svojho syna. Druhá časť hovorí o pozvaných, ktorí odmietli svoju účasť a ktorých rozhnevaný kráľ vyničil. A v tretej časti hovorí o človeku, ktorý opovrhol svadobným odevom, prišiel na svadobnú hostinu bez neho a ktorého kráľ rozkáže vyhodiť z hostiny a za urážku tvrdo potrestá. Podobenstvom Ježiš prítomným poukazuje na históriu Izraela. Kráľom v podobenstve je Boh. Pozvaní sú národ Izraela. Synom je predpovedaný Mesiáš čiže Ježiš Kristus. Svadba je prisľúbené nebeské kráľovstvo, stav blažena, ktorý Boh prisľúbil každému človeku. Svadobným rúchom je stav duše, byť v priateľstve s Bohom, žiť v milosti posväcujúcej. Slová Pána Ježiša pokračujú treťou časťou. Svadba nebola odvolaná, aj keď pozvaní jej neboli hodní. 

Ježiš prišiel spasiť všetkých ľudí. Preto posiela v ďaľšich dejinách svojich apoštolov až do dnešných dní všade do celého sveta, aby pozvali každého, aby mali účasť na svadobnej hostine v jeho kráľovstve. Celý svet je pozvaný k viere jedného Boha. Ježiš svojou smrťou každému človeku zaobstaral svadobné rúcho. Hoci Ježiš na kríži premohol smrť, každý človek musí zomrieť a po smrti dochádza k stretnutiu s Bohom Sudcom - Ježišom. A tu sa napĺňajú slová o zhromaždení na svadobnej hostine, kde rozhodne svadobné rúcho, stav priateľstva s Bohom.

Pozvanie na svadbu je pozvanie k večnému šťastiu k večnému stretnutiu s Bohom. Po čom viac môže túžiť človek? Čo viac si môže ešte priať? A predsa človek zabúda na ponúknuté šťastie od Boha a slobodne a dobrovoľne si volí iné šťastie. Od prvého pádu človeka, najväčším a najvážnejším hriechom je pýcha. Človek nechce, aby sa mu niekto, ani Boh, miešal do jeho života. Chce si byť pánom sám sebe. 

Často človek prechádza okolo Boha a stretáva sa s ním. Boh mu ponúka pravé šťastie a človek si Boha nevšíma. Ježiš nás veľmi má rád. Má záujem o nás. Preto prežime eucharistickú slávnosť naplnení vďakou za preukázané nám dobrá a milosti od Pána Boha a prosme za seba a za nám zverených o posilu. Amen.