Meditácia na 21.08.2020

Piatok 20. týždňa v Cezročnom období | Mt 22, 34-40

Keď sa farizeji dopočuli, že Ježiš umlčal saducejov, zišli sa a jeden z nich, učiteľ zákona, sa ho spýtal, aby ho pokúšal: „Učiteľ, ktoré prikázanie v Zákone je najväčšie?“ On mu povedal: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou! To je najväčšie a prvé prikázanie. Druhé je mu podobné: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého! Na týchto dvoch prikázaniach spočíva celý Zákon i Proroci.


Pýtajú sa Ježiša na "najväčšie" prikázanie. Ježiš sa viackrát dostal do potýčky s učiteľmi, farizejmi a zákonníkmi. Bolo to nielen v prípade, či je v sobotu dovolené uzdravovať a tiež či je v sobotu dovolené si tak počínať ako apoštoli, ktorí v sobotu prechádzali cez obilné pole a jedli obilné zrnká. Pri týchto a iných príležitostiach Ježiš zdôrazňoval prinajmenšom svoju vlastnú slobodu, keď iné prikázania v porovnaní s príkazom lásky posunul do úzadia a preto sa stala naliehavou otázka, kde treba hľadať meradlo a aké je "hlavné prikázanie", ktorému sa musia všetky ostatné podriadiť. Títo, čo prichádzajú s otázkou, aby ho "pokúšali", veľmi dobre vedeli, že prvým príkazom je príkaz lásky k Bohu a taktiež to vedeli, veď Boh často poukazoval na príkaz lásky k blížnemu.

Nesmieme sa čudovať, že boli aj takí, čo v labyrinte množstva príkazov sa nevyznali. Odpoveď Ježiša v evanjeliu nie je ničím novým, čo by bolo jeho protivníkom neznáme.

Modlime sa za seba, kresťanov a za všetkých ľudí, aby sme sa vždy vedeli otvoriť príkazu lásky. Tak ako si Ty, Ježišu, náš Boh Spasiteľ a Vykupiteľ, nás učil milovať slovom i skutkom, chceme si aj my navzájom pomáhať, veď sme všetci poznačení chorobou, hriechom proti láske k Bohu a blížnemu ako aj ku sebe samým. Amen.