Meditácia na 19.09.2020

Sobota 24. týždňa v Cezročnom období | Lk 8, 4-15

Keď sa k Ježišovi zišiel veľký zástup a prichádzali k nemu ľudia zo všetkých miest, povedal v podobenstve: „Rozsievač vyšiel rozsievať semeno. Ako sial, jedno zrno padlo na kraj cesty. Tam ho pošliapali a nebeské vtáky pozobali. Druhé padlo na skalu. Vzišlo a uschlo, lebo nemalo vlahy. Iné zasa padlo do tŕnia, ale tŕnie rástlo s ním a udusilo ho. Iné zrno padlo do dobrej zeme. Vyrástlo a prinieslo stonásobnú úrodu.“ Keď to povedal, zvolal: „Kto má uši na počúvanie, nech počúva.“ Jeho učeníci sa ho pýtali, aké je to podobenstvo. On im povedal: „Vám je dané poznať tajomstvá Božieho kráľovstva. Ostatným hovorím len v podobenstvách, aby hľadeli, ale nevideli, aby počúvali, ale nechápali. Podobenstvo znamená toto: Semeno je Božie slovo. Na kraji cesty, to sú tí, čo počúvajú, ale potom prichádza diabol a vyberá im slovo zo srdca, aby neuverili a neboli spasení. Na skale, to sú tí, čo počúvajú a s radosťou prijímajú slovo, ale nemajú korene, veria len na čas a v čase skúšky odpadajú. Ktoré padlo do tŕnia, to sú tí, čo počúvajú, ale starosti, bohatstvo a rozkoše života ho postupne udusia a oni neprinesú úrodu. A ktoré padlo do dobrej zeme, to sú tí, čo počúvajú slovo, zachovávajú ho v dobrom a šľachetnom srdci a s vytrvalosťou prinášajú úrodu.“


Starať sa a zveľaďovať Božie slovo v našom srdci, aby nás ono pretváralo. Keď roľník vyjde na pole rosievať siatiny, seje ich v nádeji, že mu prinesú úrodu. Bol by nerozumný, keby úrodu nečakal. Aj v dnešnom evanjeliu sme počuli, ako „rozsievač vyšiel rozsievať semeno“ ( Lk 8,5a). Podobenstvo hovorí o rozsievačovi, ktorý sial semeno. Rozsievačom je Boh sám, ale zároveň aj každý hlásateľ Božieho slova. Semenom je Božie slovo. Apoštol potvrdzuje, že Božie slovo je živé a účinné. My ľudia sme v tomto podobenstve znázornení zemou, pôdou, ktorá je rôzne pripravená. Táto príprava je v našej moci, v našej ochote počúvať a vierou prijať. Modlitbou prejaviť túžbu po vzraste, obrazne to môžeme vyjadriť zalievaním. A potom pracovať na čistení pôdy od buriny. Duchovne tomuto čisteniu pôdy zodpovedá úsilie o slobodu od veci. Vzhľadom na vzťah ľudí ku slovu Božiemu nás rozdeľuje Ježiš do štyroch kategórii.

Prvú skupinu tvoria ľudia neveriaci: „Na kraji cesty, to sú tí, čo počúvajú, ale potom prichádza diabol a vyberá im slovo zo srdca, aby neuverili a neboli spasení.“ Diabol naozaj striehne na Božie slovo, ako tie vtáky na semeno padnuté na kraj cesty. Podarí sa mu toto dobré semeno ukoristiť, ak ostane kdesi na pokraji nášho života a nevpustíme ho do svojho srdca. Keď človek ihneď neuverí a s istotou viery neprijme Božie slovo, diabol mu ho zo srdca ukradne.

Druhú skupinu by sme mohli označiť ako ľudí nestálych. Sú to ľudia `na skale`, nie v zmysle stálosti ale tvrdosti a nezakorenitosti. „To sú tí, čo počúvajú a s radosťou prijímajú slovo, ale nemajú koreňa, veria len na čas, a v čase skúšky odpadajú.“

Tretia skupina je tvorená ľuďmi obťaženými starosťami o tento svet. U nich je Slovo zasiate do tŕnia. Síce „počúvajú, ale starosti, bohatstvo a rozkoše života ho postupne udusia a oni neprinesú úrodu.“ Všetko, čo nás zdržuje na ceste k Bohu, sa stáva zlom. V tomto zmysle aj `dobré veci` sa môžu stať problémom. Ježiš nazýva tŕním to, čo je často najväčšou starosťou nás ľudí: `materiálny blahobyt`. Mnoho ľudí si okolo seba až namáhavo buduje tento záhon tŕnia. Úrodou tohto tŕňového záhona je udusené Slovo.

Poslednú skupinu ľudí tvoria tí, „ktorí počúvajú slovo, zachovávajú ho v dobrom a šľachetnom srdci a vytrvalosťou prinášajú úrodu.“

Teraz je rad na každom z nás, aby sme sa zamysleli, ako my prijímame Božie slovo? Pozrime sa úprimne do svojho srdca a hľadajme svoju úrodu Božieho slova. Vyjdime na pole svojej duše, pozrime, či siatina Božieho slova rastie, alebo či azda mu v tom nebráni tŕnie a iná burina. Starajme sa o vzrast svojej svätosti, lebo na konci bude žatva. A aby táto žatva neskončila fiaskom, starajme sa o zasiate slovo. Nečakajme hneď sto násobnú úrodu, lebo dozrievanie ducha trvá celý život. Ako mocne pôsobí slovo Božie, na to máme mnoho príkladov zo života svätých.

Aj nám dnes do srdca je zasievané Božie slovo. Akú prinesie úrodu? Sto, päťdesiat, tridsať násobnú? Len sa zo všetkých síl snažme, aby nebolo zadusené. Rozsievač vyšiel rozsievať semeno a rozsievač príde zbierať úrodu. Aká bude? Nebudeme sa musieť za ňu hanbiť? Amen.