Meditácia na 27.09.2020

26. nedeľa v Cezročnom období | Mt 21, 28-32

Ježiš povedal veľkňazom a starším ľudu: „Čo poviete na toto? Istý človek mal dvoch synov. Prišiel k prvému a povedal mu: ‚Syn môj, choď dnes pracovať do vinice!‘ Ale on odpovedal: ‚Nechce sa mi.‘ No potom to oľutoval a šiel. Išiel k druhému a povedal mu to isté. Ten odpovedal: ‚Idem, pane!‘ Ale nešiel. Kto z týchto dvoch splnil otcovu vôľu?“ Odpovedali: „Ten prvý.“ Ježiš im povedal: „Veru, hovorím vám: Mýtnici a neviestky vás predchádzajú do Božieho kráľovstva. Lebo k vám prišiel Ján cestou spravodlivosti, a neuverili ste mu. Ale mýtnici a neviestky mu uverili. A vy, hoci ste to videli, ani potom ste sa nekajali a neuverili ste mu.“


Máme vo svojom okolí takých, a boli medzi nimi i viacerí svätci, ktorých prvá časť života bola podobná prvému synovi, ktorý najprv povedal, že sa mu nechce, a boli to: Mária Magdaléna, z ktorej Ježiš vyhnal sedem zlých duchov; zo Šavla prenasledovateľa sa stal apoštol Pavol; Augustín zanechal cestu hriechu po rokoch modlitby svojej matky; Žid Alfonz Ratisbone našiel cestu k Bohu na príhovor Panny Márie; Charles de Foucauld ako 28-ročný vstupuje do spovednice a za pomoci kňaza Huvelína začína nový život; filozof a komunista André Frossard po pár minútach odchádza z kostola v latinskej štvrti, kde hľadal priateľa a kde vstúpil ako skeptik a ateista, a odchádza ako veriaci katolík. A koľko ďalších bratov a sestier, a možno sme to boli i my, čo sme sa takto stretli s Bohom. Aj ten, čo povedal a žil ako ten syn, čo sa mu nechcelo, má otvorenú náruč ako márnotratný syn u svojho otca. Je však potrebné uvedomiť si význam pokory.

Pokora pomáha v spojení s pravdou poznať svoj stav. Pokora pomáha radikálne zmeniť náš život. Pokorný človek si uvedomuje svoju slabosť, nehodnosť, hriešnosť. Vie znášať slabosti iných a je ochotný slúžiť Bohu i iným. To neznamená, že človek je bez ambícií. Je ľudský. Uvedomuje si, čo spôsobuje pýcha v živote človeka. Pokora pomáha človeku rýchle a pozitívne vyriešiť mnohé ťažkosti a problémy. Pokorný človek sa pre mnohé vlastnosti spojené s pokorou páči svojmu okoliu. Pokorný nemyslí na seba, vie pomôcť, poradiť, odpustiť, a tak aj iným pomôcť získať spásu duše.

Už nechceme patriť medzi tých, čo sľubujú a neplnia slová. Už nechceme dať sa zvádzať tými, čo majú krásne reči, ale slová neplnia. Chceme si stáť na slove. Slovo, ktoré sa páči Bohu, ktoré nám pomôže prejsť skúškami na zemi, a tak zaslúžiť si večný život. Amen.