Meditácia na 09.10.2020

Piatok 27. týždňa v Cezročnom období | Lk 11, 15-26

Keď Ježiš vyhnal zlého ducha, niektorí zo zástupu hovorili: „Mocou Belzebula, kniežaťa zlých duchov, vyháňa zlých duchov.“ Iní žiadali od neho znamenie z neba, aby ho pokúšali. Ale on poznal ich myšlienky a povedal im: „Každé kráľovstvo vnútorne rozdelené spustne a dom na dom sa zrúti. Ak je aj satan vnútorne rozdelený, akože obstojí jeho kráľovstvo? Vy hovoríte, že ja mocou Belzebula vyháňam zlých duchov. No ak ja vyháňam zlých duchov mocou Belzebula, čou mocou ich vyháňajú vaši synovia? Preto oni budú vašimi sudcami. Ale ak ja Božím prstom vyháňam zlých duchov, potom k vám prišlo Božie kráľovstvo. Keď silný ozbrojený človek stráži svoj dvor, jeho majetok je v bezpečí. Ale keď ho prepadne silnejší ako on, premôže ho, vezme mu zbrane, na ktoré sa spoliehal, a korisť rozdelí. Kto nie je so mnou, je proti mne, a kto nezhromažďuje so mnou, rozhadzuje. Keď nečistý duch vyjde z človeka, blúdi po vyschnutých miestach a hľadá odpočinok. Ale keď nenájde, povie si: ‚Vrátim sa do svojho domu, odkiaľ som vyšiel.‘ Keď ta príde, nájde ho vymetený a vyzdobený. Tu odíde, vezme sedem iných duchov, horších ako je sám, vojdú dnu a usídlia sa tam. A stav takého človeka je nakoniec horší, ako bol predtým.“


Príslovie hovorí: "V jednote je sila". Presviedčame sa o platnosti príslovia vo všetkých oblastiach spoločenského života. Výnimku netvorí ani oblasť duchovná. Duchovný rast, naša svätosť a osobná dokonalosť sú tým viac kvalitne lepšie, čím viac sa pripodobňujeme Ježišovi a to chceme.
Dnes nám toto naše snaženie pripomínajú Ježišove slová: „Kto nie je so mnou, je proti mne, a kto nezhromažďuje so mnou, rozhadzuje" (Lk 11,23).
Ježiš sa viackrát predstaví zástupom ako Boží Syn. Nie sú to len slová, ale taktiež činy. „Šlo za ním veľké množstvo ľudí, lebo videli znamenia" (Jn 6,2). Ježiš ich nerobil pre seba, ale pre tých, ktorí boli v jeho okolí, aby uverili v jeho božstvo. I napriek tomu mnohí mu neverili a hovorili: „Mocou Belzebula, kniežaťa zlých duchov, vyháňa zlých duchov" (Lk 11,15). Medzi prítomnými boli aj zvedavci. Oni žiadali znamenia z neba. Ježiš si nezakladá na mienke ľudí. Ježiš chce viac. A tak, keď pozná ich nesprávne zmýšľanie, vysvetlí im ich nesprávny pohľad na neho. Ježiš jasne hovorí o tom, kde nie je jednota, tam nič neobstojí. Ak sú v krajine dve vlády, teda vládne nejednota, môže tam byť pokoj, šťastie, pokrok a prosperita? Ak v dome a rodine je nejednota, čo sa môže od takej rodiny žiadať, očakávať a dosiahnuť?

Diabol je symbol zla, nenávisti a hriechu. Diabol má snahu siať a šíriť nejednotu, a preto nemôže konať dobro. Ježiš predsa prišiel spasiť všetkých ľudí. Ježiš ďalej otázkou: „Čou mocou ich vyháňajú vaši synovia?" (Lk 11,19) usvedčuje ich z útoku proti nemu. Vidia totiž, že sa celkom ináč správa a postupuje. Je vidieť silu a moc, ktorú vlastní. Ježiš sa však nezameral len na vyvracanie námietok a útokov proti nemu, ale aj učí a vysvetľuje, ako sa máme správať, keď chceme obstáť. Poukazuje na vec známu, a predsa zabúdanú. Bez pomoci od Boha je ľudské snaženie a námaha nedostatočné. Pretože aj keď na čas svojimi silami človek zvíťazí, po čase sa znova pôvodný zlý stav vracia a býva ešte horší. Kto však drží a spolieha sa na Ježiša, ten sa nemusí strachovať. Tak aj pre nás platia slová: „Kto nie je so mnou, je proti mne, a kto nezhromažďuje so mnou, rozhadzuje" (Lk 11,23).
Nepochybujeme o tom, že mať dobrého priateľa je vec osožná. Taktiež múdreho a skúseného, ktorý už niečo dokázal a dosiahol. Takýmto priateľom je každému z nás náš patrón, po ktorom sme pri krste dostali meno. Pridržať sa jeho príkladu a utiekať sa na jeho príhovor k Bohu, je náš prostriedok k víťazstvu. Oni v tej skúške, v ktorej sa teraz nachádzame my, už sa osvedčili. A tak sa môžeme pozrieť na svätcov dňa, ako to dokázali oni.

Nepochybujeme, že jednota je nanajvýš potrebná pre našu spásu. Nie je to len jedna a presne určená cesta. Jednota sa prejavuje rôzne a predsa má vždy vo všetkých prípadoch čosi spoločné. Je to túžba splniť vôľu Ježiša. Chcieť len to, čo chce Ježiš. A tak sa plnia slová: „Kto nie je so mnou, je proti mne, a kto nezhromažďuje so mnou, rozhadzuje " (Lk 11,23). V tichu poprosme svojich patrónov o milosť jednoty s Ježišom. Žiť tak, aby sme vždy a v každej situácii plnili to, čo chce od nás Ježiš. Žiť teda v jednote s Ježišom. Amen.