Meditácia na 14.10.2020

Streda 28. týždňa v Cezročnom období | Lk 11, 42-46

Ježiš povedal: „Beda vám, farizeji, lebo dávate desiatky z mäty, ruty a z každej zeleniny, ale spravodlivosť a Božiu lásku obchádzate! Toto bolo treba robiť a tamto nezanedbávať! Beda vám, farizeji, lebo máte radi prvú stolicu v synagógach a pozdravy na uliciach! Beda vám, lebo ste ako neoznačené hroby a ľudia ani nevedia, po čom chodia!“ Vtedy mu povedal ktorýsi zákonník: „Učiteľ, keď takto hovoríš, aj nás urážaš.“ On mu povedal: „Aj vám, zákonníkom, beda! Lebo zaťažujete ľudí bremenami, ktoré nemožno uniesť, ale sami sa tých bremien ani jediným prstom nedotknete.“

Kto sa pýta, veľa sa dozvie. Kto sa pýta, nielen viac vie, ale tiež sa skôr vyvaruje omylov a chýb. Tak je to aj s láskou. O láske hovoríme aj ako o nepochopenej, sklamanej a podobne. Je potrebné aj na lásku sa pozrieť z viacerých strán. To, čo pokladám za lásku, je skutočne láska? To, čo cítim, že je láska, je pravá láska? Môj postoj, správanie a názor je prejav lásky? Ježiš dnes vyčítal farizejom: „No beda vám, farizeji, lebo dávate desiatky z mäty, ruty a z každej zeliny, ale spravodlivosť a Božiu lásku obchádzate!" (Lk 11,42).

Farizeji boli jednou z niekoľkých náboženských strán. Usilovali sa o to, aby Zákon, ktorý dostali od Boha, so všetkými podrobnosťami tradovanými otcami, sa zachovávali. Bolo to veľmi vážne, o čo sa snažili, ale podceňovali vnútro, obsah toho, čo učili. Preceňovali formu a obrady. Ježiš im práve toto vytýka. Vonkajšie správanie je okázalé, ale vo vnútri je pusto. Je to pekné, keď vedia napomôcť desiatkami, ale zabúdajú na spravodlivosť a lásku. A na to hovorí Ježiš: „Toto bolo treba robiť a tamto nezanedbávať!" (Lk 11,42). Ježiš súhlasí s desiatkami, ale nad hmotnú aktivitu kladie dôraz na duchovnú. To ich zviedlo ku tomu, že žili viac pre vonkajší prejav viery života. A tak im Ježiš vyčíta: „Beda vám, farizeji, lebo máte radi stolicu v synagógach a pozdravy na uliciach!" (Lk 11,43). Ježiš im jasne hovorí v prirovnaní ku „neviditeľným hrobom", že v očiach Boha má väčšiu cenu kladný postoj vo vnútri, hoci je aj neviditeľný. A keď sa cítia Ježišovými slovami urazení aj zákonníci, na ich adresu povie: „Aj vám, zákonníkom, beda!" (Lk 11,46). Táto trieda, ináč vzdelaná v Písme, ale v praxi u seba teóriu nerealizovali. Učili národ, vykladali texty. Prejavoval sa u nich slovný formalizmus a pokrytectvo.

Aj dnes Ježiš vystríha pred nedostatkami farizejov a zákonníkov. Tieto skupiny ľudí nevymreli. V každom z nás sa prejavuje niečo z nich. Aj k odstraňovaniu týchto nedostatkov sme dnes oslovení. Vonkajšia iniciatíva je v poriadku, keď je pozitívna. Nesmieme si však zakladať len na vonkajšej forme viery a prípadne len u druhých. Príklad priťahuje a rovnako aj vnútorne obohacuje. Milovať len navonok, lásku prejavovať len navonok a vo vnútri cítiť chlad a nezáujem je pretvárka a tam nemožno hovoriť o láske. To je egoizmus, sebectvo a tiež hriech. Áno, prejavy lásky sú krásne, potrebné a užitočné, ale ešte viac obohacujú, keď táto činnosť vychádza z vnútra, z presvedčenia a z túžby obohatiť a urobiť šťastnými iných. Ježiš nám ide príkladom. Nielen hovoril, ale aj konal. Dôkaz jeho lásky je smrť na kríži.

A tak si dnes uvedomujeme potrebu jednoty vnútra srdca a správania navonok. Skontrolujme si sami seba. Amen.

facebook_like_logo.jpg