Meditácia na 16.12.2020

Streda po 3. adventnej nedeli | Lk 7, 19-23

Ján si zavolal dvoch zo svojich učeníkov a poslal ich k Pánovi s otázkou: „Ty si ten, ktorý má prísť, alebo máme čakať iného?“ Keď muži k nemu prišli, povedali: „Poslal nás k tebe Ján Krstiteľ a pýta sa: ‚Ty si ten, ktorý má prísť, alebo máme čakať iného?‘“ Práve v tú hodinu uzdravil mnohých z neduhov, chorôb a od zlých duchov a mnohým slepým daroval zrak. A tak im odpovedal: „Choďte a oznámte Jánovi, čo ste videli a počuli: Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sú čistí, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa hlása evanjelium. A blahoslavený je, kto sa na mne nepohorší.“

meditacie_ls.jpg

Iz 45, 6c-8. 18. 21d-25 | „Ja som Pán a nik iný, ja tvorím svetlo a pôsobím tmu, dávam šťastie a dopúšťam nešťastie; ja, Pán, robím toto všetko. Roste, nebesia, z výsosti, z oblakov nech prší spravodlivosť. Nech sa otvorí zem a zrodí spásu; a spolu s ňou nech vzíde spravodlivosť; ja, Pán, som ju stvoril.“ Toto hovorí Pán, ktorý stvoril nebo; on je Boh, ktorý stvoril zem a stvárnil ju, on ju upevnil. Nestvoril ju, aby bola prázdna, na obývanie ju pripravil: „Ja som Pán a nik iný! Nie som Pán len ja? Veď nieto Boha okrem mňa. Okrem mňa niet Boha pravého a spásneho. Obráťte sa ku mne a dosiahnete spásu, všetky končiny zeme. Lebo ja som Boh a nik iný! Na seba samého prisahám: z mojich úst vychádza pravda, neodvolateľné slovo: predo mnou sa skloní každé koleno, mne bude prisahať každý jazyk.“ „Len v Pánovi“ - povedia - „je spása a sila.“ K nemu prídu, a zahanbia sa všetci, čo sa mu protivia: v Pánovi dosiahnu spásu a slávu všetci potomci Izraela.

Adventné homílie P. Ľubomíra Stančeka CM | ďalšie zamyslenia na stredu po 3. adventnej nedeli