Meditácia na 22.06.2021

Utorok 12. týždňa v Cezročnom období Mt 7, 6. 12-14

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nedávajte, čo je sväté, psom a nehádžte svoje perly pred svine, aby ich nohami nepošliapali, neobrátili sa proti vám a neroztrhali vás. Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im. Lebo to je Zákon i Proroci. Vchádzajte tesnou bránou, lebo široká brána a priestranná cesta vedie do zatratenia a mnoho je tých, čo cez ňu vchádzajú. Aká tesná je brána a úzka cesta, čo vedie do života, a málo je tých, čo ju nachádzajú!“

cd7evanjelizaciaeu.jpg

Gn 13, 2. 5-18 Abram bol veľmi bohatý: mal stáda, striebro a zlato. Ale aj Lot, ktorý šiel s Abramom, mal stáda oviec, dobytok a stany. Nestačila im krajina, ak mali bývať vedno; mali toľko majetku, že nemohli zostať spolu. Medzi pastiermi Abramových stád a pastiermi Lotových stád vznikol spor. A v krajine bývali vtedy Kanaánčania a Ferezejčania. Preto povedal Abram Lotovi: „Nech nie sú rozbroje medzi mnou a tebou, medzi mojimi pastiermi a tvojimi pastiermi; sme predsa bratia! Nie je pred tebou celá krajina? Preto, prosím, odlúč sa odo mňa. Keď pôjdeš naľavo, ja pôjdem napravo; keď si vyvolíš pravú stranu, ja sa poberiem na ľavú.“ Lot zdvihol oči a videl, že celé okolie Jordána až po Segor je zavlažené ako Pánova záhrada a ako Egypt; bolo to predtým, ako Pán zničil Sodomu a Gomoru. Preto si Lot vybral krajinu okolo Jordána a odtiahol na východ. Takto sa bratia oddelili jeden od druhého. Abram býval v krajine Kanaán, Lot sa zdržoval v mestách okolo Jordána a prenášal svoje stany až po Sodomu. No Sodomčania boli zlí a veľmi hrešili proti Pánovi. Pán povedal Abramovi, keď sa Lot od neho odlúčil: „Zdvihni oči a z miesta, na ktorom si, pozri na sever a na juh, na východ i na západ: celú krajinu, ktorú vidíš, dám tebe a tvojmu potomstvu naveky. Rozmnožím tvoje potomstvo a bude ho ako prachu na zemi; ak môže niekto spočítať prach na zemi, bude môcť aj tvoje potomstvo spočítať. Vstaň a prejdi krajinu po dĺžke a po šírke, lebo ju dám tebe.“ Abram vzal svoj stan a odišiel bývať k dubom Mambreho, ktoré sú v Hebrone, a postavil tam oltár Pánovi.

HOMÍLIE | ďalšie zamyslenia na dnes