Meditácia na 08.07.2021

Štvrtok 14. týždňa v Cezročnom období Mt 10, 7-15

Ježiš povedal svojim apoštolom: „Choďte a hlásajte: ‚Priblížilo sa nebeské kráľovstvo.‘ Chorých uzdravujte, mŕtvych krieste, malomocných očisťujte, zlých duchov vyháňajte. Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte. Neberte si do opaskov ani zlato ani striebro ani peniaze; ani kapsu na cestu si neberte ani dvoje šiat ani obuv ani palicu, lebo robotník si zaslúži svoj pokrm. Keď prídete do niektorého mesta alebo dediny, vypytujte sa, kto je vás tam hoden. Tam potom ostaňte, kým nepôjdete ďalej. Keď vojdete do domu, pozdravte ho! Ak ten dom bude toho hoden, nech naň zostúpi váš pokoj; ale ak toho hoden nebude, nech sa váš pokoj vráti k vám. A keby vás niekto neprijal, ani vaše slová nevypočul, z takého domu alebo aj mesta odíďte a straste si prach z nôh. Veru, hovorím vám: Krajine Sodomčanov a Gomorčanov bude v deň súdu ľahšie ako takému mestu.“


meditacie__evanjelilzacia.jpg

Gn 44, 18-21. 23b-29; 45, 1-5 Júda pristúpil bližšie k Jozefovi a dôverne vravel: „Prosím, pane môj, dovoľ, aby ti tvoj sluha povedal niekoľko slov, a nehnevaj sa na svojho sluhu; veď ty si ako faraón! Môj pán sa prvý raz pýtal svojich sluhov: ‚Máte ešte otca alebo brata?‘ A my sme vtedy odpovedali môjmu pánovi: ‚Máme staručkého otca a malého brata, ktorý sa mu narodil v starobe. Jeho brat po matke je už mŕtvy, a tak mu ostal len on po svojej matke; preto ho otec nežne miluje.‘ A ty si svojím sluhom rozkázal: ‚Priveďte ho ku mne, aby som ho videl na vlastné oči. Ak nepríde s vami váš najmladší brat, neukazujte sa mi na oči!‘ Keď sme potom došli k tvojmu sluhovi, nášmu otcovi, rozpovedali sme mu všetko, čo povedal môj pán. A náš otec vravel: ‚Choďte znova a kúpte trochu pšenice.‘ My sme mu odvrávali: ‚Nemôžeme ísť. Ak pôjde s nami náš najmladší brat, pôjdeme aj my; lebo bez neho sa nesmieme ukázať na oči tomu mužovi.‘ Na to nám tvoj sluha, náš otec, povedal: ‚Vy viete, že moja žena mi porodila len dvoch. Jeden odo mňa odišiel a ja som povedal: Divá zver ho zožrala! A doteraz ho niet. Ak vezmete odo mňa aj tohoto a niečo sa mu na ceste stane, privediete moje šediny bôľom do hrobu.‘“ Jozef už nebol ďalej schopný ovládať sa pred tými, čo stáli okolo, a zvolal: „Vyjdite von všetci!“ A tak nebol nik pri ňom, keď sa dal poznať svojim bratom. Dal sa do hlasitého plaču, že ho počuli aj Egypťania a celý faraónov dom. Potom Jozef povedal svojim bratom: „Ja som Jozef! Žije ešte môj otec?“ Ale bratia sa tak preľakli, že mu nemohli odpovedať. On sa im vľúdne prihováral: „No, poďte ku mne.“ A keď pristúpili bližšie, povedal: „Ja som Jozef, váš brat, ktorého ste predali do Egypta. No netrápte sa a nesužujte, že ste ma predali do tejto krajiny, lebo to ma Boh poslal pred vami do Egypta na vašu záchranu.“

 facebook_like_logo.jpg | Č N O S T I | dalšie zamyslenia na dnes