Meditácia na 03.08.2021

Utorok 18. týždňa v Cezročnom období Mt 14, 22-36

Len čo Ježiš nasýtil zástupy, rozkázal učeníkom, aby nastúpili na loďku a išli pred ním na druhý breh, kým on rozpustí zástupy. Keď rozpustil zástupy, vystúpil sám na vrch modliť sa. Zvečerilo sa a on tam bol sám. Loďka bola už mnoho stadií od zeme a zmietali ňou vlny, lebo vietor dul proti nim. Nad ránom sa, kráčajúc po mori, blížil k nim Ježiš. Keď ho učeníci videli kráčať po mori, vzrušení vraveli: „Mátoha!“ A od strachu vykríkli. Ale Ježiš sa im hneď prihovoril: „Vzchopte sa! To som ja, nebojte sa!“ Peter mu povedal: „Pane, ak si to ty, rozkáž, aby som prišiel k tebe po vode.“ On povedal: „Poď!“ Peter vystúpil z loďky, vykročil po vode a šiel k Ježišovi. Ale keď videl silný vietor, naľakal sa. Začal sa topiť a vykríkol: „Pane, zachráň ma!“ Ježiš hneď vystrel ruku, zachytil ho a povedal mu: „Maloverný, prečo si pochyboval?“ A keď vstúpili do loďky, vietor utíchol. Tí, čo boli na loďke, klaňali sa mu a vraveli: „Naozaj si Boží Syn!“ Preplavili sa na druhý breh a došli do kraja Genezaret. Len čo ho obyvatelia toho kraja spoznali, vyslali poslov do celého okolia. I prinášali k nemu všetkých chorých a prosili ho, aby sa smeli dotknúť aspoň obruby jeho odevu. A všetci, čo sa ho dotkli, ozdraveli.


 cd6evanjelizaciaeu.jpg

Nm 12, 1-13 Mária a Áron hovorili proti Mojžišovi pre jeho etiopskú ženu. Vraveli: „Vari len s Mojžišom hovoril Pán? A nehovoril aj s nami?“ Pán to počul - lebo Mojžiš bol najpokornejším človekom zo všetkých ľudí, čo žili na zemi – a hneď povedal jemu, Áronovi a Márii: „Choďte sami traja k stánku stretnutia.“ Keď ta prišli, Pán zostúpil v oblačnom stĺpe, ostal stáť pri vchode do stánku a zavolal Árona a Máriu. Keď predstúpili, povedal im: „Počujte moje slová! Ak budete mať medzi sebou Pánovho proroka, budem sa mu zjavovať vo videní, alebo s ním budem hovoriť vo sne. No nie tak s mojím služobníkom Mojžišom; on je najvernejší v celom mojom dome. S ním sa rozprávam zoči-voči; on priamo, nie v hádankách a obrazoch hľadí na Pána. Prečo ste sa teda neobávali znevážiť môjho služobníka Mojžiša?“ A s hnevom od nich odišiel. Vzdialil sa aj oblak, čo bol nad stánkom; a na Márii sa objavilo malomocenstvo biele ako sneh. Keď sa Áron na ňu pozrel a videl, že je pokrytá malomocenstvom, povedal Mojžišovi: „Prosím, pán môj, nedaj nám trpieť za tento hriech, ktorého sme sa dopustili z nerozumnosti. Nech nie je ako mŕtva, ako potratené dieťa, čo odchádza z lona svojej matky; pozri, už polovicu tela má rozožratú od malomocenstva.“ A Mojžiš volal k Pánovi: „Bože, prosím, uzdrav ju!“

príhovory P. Ľubomíra Stančeka CM