Meditácia na 13.08.2021

Piatok 19. týždňa v Cezročnom období Mt 19, 3-12

K Ježišovi pristúpili farizeji a pokúšali ho: „Smie človek prepustiť svoju manželku z akejkoľvek príčiny?“ On odpovedal: „Nečítali ste, že Stvoriteľ ich od počiatku ako muža a ženu stvoril a povedal: ‚Preto muž opustí otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele‘? A tak už nie sú dvaja, ale jedno telo. Čo teda Boh spojil, nech človek nerozlučuje.“ Povedali mu: „Prečo potom Mojžiš rozkázal dať priepustný list a prepustiť?“ Odpovedal im: „Mojžiš vám pre tvrdosť vášho srdca dovolil prepustiť vaše manželky; ale od počiatku to nebolo tak. A hovorím vám: Každý, kto prepustí svoju manželku pre iné ako pre smilstvo a vezme si inú, cudzoloží.“ Jeho učeníci mu povedali: „Keď je to takto medzi mužom a ženou, potom je lepšie neženiť sa.“ On im povedal: „Nie všetci pochopia toto slovo, iba tí, ktorým je to dané. Lebo sú ľudia neschopní manželstva, pretože sa takí narodili zo života matky, iných takými urobili ľudia a iní sa takými urobili sami pre nebeské kráľovstvo. Kto to môže pochopiť, nech pochopí.“

 

 Milí priatelia, dnes má P. Ľubomír Stanček meniny, spomeňte si na neho vo svojich modlitbách 

Joz 24, 1-13 Jozue zhromaždil všetky izraelské kmene do Sichemu a zvolal starších, kniežatá, sudcov a dozorcov. Oni predstúpili pred Boha a Jozue povedal všetkému ľudu: „Toto hovorí Pán, Boh Izraela: Kedysi vaši otcovia, ako Táre, otec Abraháma a Nachora, bývali za riekou a slúžili cudzím bohom. Vzal som teda vášho otca Abraháma z Mezopotámie, previedol som ho po celej krajine Kanaán a rozmnožil som jeho potomstvo. Dal som mu Izáka a jemu zasa som dal Jakuba a Ezaua. Ezauovi som dal do vlastníctva pohorie Seir; Jakub a jeho synovia zostúpili do Egypta. Poslal som Mojžiša a Árona a bil som Egypt znameniami, ktoré som uprostred neho urobil, a potom som vás vyviedol. Vyviedol som vašich otcov z Egypta a prišli ste k moru. Egypťania prenasledovali vašich otcov na vozoch a koňoch až po Červené more. Oni volali k Pánovi a on položil temnotu medzi vás a Egypťanov a priviedol na nich more, ktoré ich prikrylo. Na vlastné oči ste videli, čo som urobil v Egypte. Potom ste dlhý čas bývali na púšti. Voviedol som vás do krajiny Amorejčanov, čo bývali za Jordánom, a keď proti vám bojovali, vydal som ich do vašich rúk; zaujali ste ich krajinu a ich ste pobili. Povstal aj moabský kráľ, Seforov syn Balak, a bojoval proti Izraelu. Poslal poslov a povolal Beorovho syna Baláma, aby vám zlorečil. Ja som ho nechcel počúvať, ale on vám musel dobrorečiť, a tak som vás vyslobodil z jeho rúk. Potom ste prešli cez Jordán a prišli ste k Jerichu. Tu proti vám bojovali mužovia tohto mesta, Amorejčania, Ferezejčania, Kanaánčania, Hetejčania, Gergezejčania, Hevejčania a Jebuzejčania, ale ja som ich vydal do vašich rúk. Poslal som pred vami sršne a ony ich pred vami vypudili – dvoch amorejských kráľov –, teda nie tvoj meč ani tvoj luk. A dal som vám zem, s ktorou ste sa nenamáhali, mestá, ktoré ste nestavali, a bývate v nich, vinice a olivové sady, ktoré ste nevysádzali, a jete z nich.“ | ďalšie zamyslenia na dnes