Meditácia na 15.08.2021

Nanebovzatie Panny Márie Lk 1, 39-56

V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského mesta v hornatom kraji. Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu. Len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav, dieťa v jej lone sa zachvelo a Alžbetu naplnil Duch Svätý. Vtedy zvolala veľkým hlasom: „Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne? Lebo len čo zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach, radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone. A blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán.“ Mária hovorila: „Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom spasiteľovi, lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja. Ukázal silu svojho ramena, rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú. Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených. Hladných nakŕmil dobrotami a bohatých prepustil naprázdno. Ujal sa Izraela, svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo, ako sľúbil našim otcom, Abrahámovi a jeho potomstvu naveky.“ Mária zostala pri nej asi tri mesiace a potom sa vrátila domov.

meditacie__evanjelilzacia.jpg

1 Krn 15, 3-4. 15-16; 16, 1-2 Dávid zhromaždil celý Izrael v Jeruzaleme, lebo sa prenášala Pánova archa na miesto, ktoré pre ňu pripravil. Zhromaždil aj Áronových synov a levitov. Synovia Léviho niesli Božiu archu pomocou žrdí na pleciach, ako to podľa Pánovho slova prikázal Mojžiš. Dávid rozkázal predstaveným levitov, aby zo svojich bratov ustanovili spevákov s hudobnými nástrojmi, s citarami, harfami a cimbalmi tak, aby mocne znelo radostné plesanie. Tak preniesli Božiu archu a postavili ju uprostred stanu, ktorý pre ňu postavil Dávid. Potom obetovali pred Bohom zápalné a pokojné obety. Keď Dávid skončil obetovanie zápalných a pokojných obiet, požehnal ľud v mene Pánovom. ďalšie zamyslenia na dnes