Meditácia na 20.12.2021

Pondelok po 4. adventnej nedeli | Lk 1, 26-38

Boh poslal anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária. Anjel prišiel k nej a povedal: „Zdravas‘, milosti plná, Pán s tebou.“ Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav. Anjel jej povedal: „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať Synom Najvyššieho. Pán, Boh, mu dá trón jeho otca Dávida, naveky bude kraľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca.“ Mária povedala anjelovi: „Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám?“ Anjel jej odpovedal: „Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať svätým, bude to Boží Syn. Aj Alžbeta, tvoja príbuzná, počala syna v starobe. Už je v šiestom mesiaci. A hovorili o nej, že je neplodná! Lebo Bohu nič nie je nemožné.“ Mária povedala: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ Anjel potom od nej odišiel.

 

meditacie_ls.jpg

Uvažujme nad slovami „Pán s tebou.“

Evanjelium je výpoveďou viery, nie podrobným opisom udalosti. Udalosti narodenia Božieho Syna u Lukáša sú vyrozprávané z pohľadu Márie. Mária vystupuje pri návšteve Alžbety ako aj pri navštívení v chráme. Mária je tá, s ktorou komunikuje Boh- zjavuje jej zázračné počatie a narodenie Syna. Ona sa stáva vzorom veriaceho človeka, ktorý je vnímavý na zázračné Božie konanie a premýšľa o ňom. Celá udalosť zvestovania je vsadená do kontextu tak, aby nám zvýraznila, čo sa to vlastne deje. Boh posiela k Márii anjela menom Gabriel. Toto meno znamená - Božia sila, alebo Boží muž, čiže ten, ktorý je Bohom vyslaný. Osloví ju a zvestuje jej posolstvo od Všemohúceho - Božiu vôľu. Použije oslovenie, ktoré v gréckom origináli znie - „chaire“, čiže raduj sa! Anjel jej oznámi, že sa stane Matkou Božieho Syna. A Ten zasadne na trón svojho otca Dávida a naveky bude kraľovať a jeho kráľovstvu nebude konca. Čiže sa jedná o Toho, ktorého očakávala celá židovská pospolitosť- Mesiáša.

Mária sa pýta na spôsob, ako sa to stane, lebo ona ešte nežije s mužom. Anjel jej vysvetľuje ďalej, že Bohu nič nie je nemožné. Po týchto slovách Mária pokorne vyzná, že nie je ničím výnimočná, ale chce sa plne dať do služieb Hospodina. Nebeský posol potom od nej odišiel. Táto zaujímavá udalosť je vložená hneď po zvestovaní narodenia Jána Krstiteľa. Svätopisec tu zachytáva situáciu vtedajšej doby, keď ešte existovali skupiny, ktoré považovali Jána Krstiteľa za Mesiáša. Evanjeliový text nám dáva jasnú odpoveď, kto je Ján a kto je Ježiš Kristus. Pri porovnaní týchto dvoch textov vidíme dosť podobný dej, ale s hlavným rozdielom je počatie dieťaťa. Všimnime si ešte jednu drobnosť. Pri zvestovaní Zachariášovi anjel ho povzbudzuje, aby sa nebál. To iste urobí aj pri Márii. S tým, že pri pozdrave použije výraz -„Pán s tebou.“ Ukážeme si ešte iné miesta, kde sa použije toto spojenie. V starozákonných knihách žalmista často vyznáva: „S nami je Pán zástupov, naším útočišťom je Boh Jakubov“ (Ž 46,12). A prorok Ageus, ktorý ako prvý znovu povzbudzoval do výstavby chrámu, oznámil ľudu slová Pána: „Ja som s vami“ (Ag 1,13b). Významným textom je povolanie sudcu Gedeóna. Toho si Pán povolal v rozhodujúcej chvíli, keď chcel vyslobodiť Izrael z ruky Madiánčanov. Keď k nemu prišiel Pánov anjel oslovil ho: „Pán nech je s tebou, udatný hrdina“ (Sudc 6,12b)! Toto je tá rozhodujúca udalosť, tak dôležitá v živote Izraela. Pán koná veľkú vec a svätopisec to zachytí práve tým, že použije toto spojenie. Exegéti komentujú tento starozákonný výrok ako výrok požehnania. A rovnako ono zaznieva aj vo chvíli zvestovania Márii. Kto je to, alebo čo to Boh chystá, keď Boží posol takto osloví Máriu?

Boh akoby ústami anjela oznamuje svetu cez nazaretskú Pannu: Plesajte všetci, ktorí ste v temnosti, raduj sa Jeruzalem, lebo už niet viac smútku, ale Nádej prichádza na svet.

Možno sa nám tieto slova zdajú veľmi vzdialené. Možno si povieme, čo pre mňa znamená to čo bolo pred dvetisíc rokmi? Veď je iná doba.
Áno, iná doba je, ale Božie slovo je to isté. Je to Slovo, ktoré je živé, ktoré má moc. Svoju skúsenosť opisuje svätopisec v knihe Múdrostí: „Lebo ani zelina, ani náplasť ich nevyliečili, ale tvoje slovo, Pane, ktoré lieči všetko“ (Múd 16,12).

Pokúsme sa teraz pozrieť na svoje vnútro. Možno cítime obavu z ťažkostí, ktoré nás trápia. Možno ešte nás len čosi náročné čaká v najbližších dňoch. Priznajme si, či sme mladí alebo starší, nik z nás nemá istotu na tomto svete. A predsa po nej bytostne každý z nás túži. Boh nám túto istotu ponúka. Veď je Ten, ktorý klamať nevie, lebo to ani nemôže. Najsvetlejším príkladom ako prijať Božie Slovo, ktoré k nám prichádza, je Panna Mária. Ona bola jeho služobnicou, tá ktorá bez námietok sa vložila do rúk Všemohúceho a plne mu dôverovala. Aj keď všetkému nerozumela, čo od nej žiadal Pán, predsa uverila. My vo svojom živote prichádzame neraz k neprekonateľným ťažkostiam, alebo aspoň tak sa nám to zdá na prvý pohľad. Majme dôveru. Náš Pán je tu s nami- veď je Emanuel- Boh s nami. Amen.