Meditácia na 20.03.2022

3. pôstna nedeľa | Jn 4, 5-42

Ježiš prišiel do samarijského mesta menom Sychar neďaleko pozemku, ktorý dal Jakub svojmu synovi Jozefovi. Tam bola Jakubova studňa. Ježiš unavený z cesty sadol si k studni. Bolo okolo poludnia. Tu prišla po vodu istá Samaritánka. Ježiš jej povedal: „Daj sa mi napiť!“ Jeho učeníci odišli do mesta nakúpiť potravy. Samaritánka mu povedala: „Ako si môžeš ty, Žid, pýtať vodu odo mňa, Samaritánky?“ Židia sa totiž so Samaritánmi nestýkajú. Ježiš jej odpovedal: „Keby si poznala Boží dar a vedela, kto je ten, čo ti hovorí: ‚Daj sa mi napiť,‘ ty by si poprosila jeho a on by ti dal živú vodu.“ Žena mu povedala: „Pane, ani vedro nemáš a studňa je hlboká. Odkiaľ máš teda živú vodu? Si azda väčší ako náš otec Jakub, ktorý nám dal túto studňu a pil z nej on sám i jeho synovia a jeho stáda?“

Ježiš jej odvetil: „Každý, kto pije túto vodu, bude znova smädný. Ale kto sa napije z vody, ktorú mu ja dám, nebude žízniť naveky. A voda, ktorú mu dám, stane sa v ňom prameňom vody prúdiacej do večného života.“ Žena mu vravela: „Pane, daj mi takej vody, aby som už nebola smädná a nemusela sem chodiť čerpať!“ Povedal jej: „Choď, zavolaj svojho muža a príď sem!“ Žena mu odpovedala: „Nemám muža.“ Ježiš jej vravel: „Správne si povedala: ‚Nemám muža,‘ lebo si mala päť mužov a ten, ktorého máš teraz, nie je tvoj muž. To si povedala pravdu.“ Žena mu vravela: „Pane, vidím, že si prorok. Naši otcovia sa klaňali Bohu na tomto vrchu, a vy hovoríte, že v Jeruzaleme je miesto, kde sa treba klaňať.“ Ježiš jej povedal: „Ver mi, žena, že prichádza hodina, keď sa nebudete klaňať Otcovi ani na tomto vrchu, ani v Jeruzaleme. Vy sa klaniate tomu, čo nepoznáte; my sa klaniame tomu, čo poznáme, lebo spása je zo Židov.

Ale prichádza hodina, ba už je tu, keď sa praví ctitelia budú klaňať Otcovi v Duchu a pravde. Lebo sám Otec hľadá takých ctiteľov. Boh je Duch a tí, čo sa mu klaňajú, musia sa mu klaňať v Duchu a pravde.“ Žena mu vravela: „Viem, že príde Mesiáš, zvaný Kristus. Až príde on, zvestuje nám všetko.“ Ježiš jej povedal: „To som ja, čo sa rozprávam s tebou.“ Vtom prišli jeho učeníci a divili sa, že sa rozpráva so ženou. Ale nik nepovedal: „Čo sa jej pýtaš?“ Alebo: „Prečo sa s ňou rozprávaš?“ Žena nechala svoj džbán, odišla do mesta a vravela ľuďom: „Poďte sa pozrieť na človeka, ktorý mi povedal všetko, čo som porobila! Nebude to Mesiáš?“ Vyšli teda z mesta a šli k nemu. Medzitým ho učeníci prosili: „Rabbi, jedz!“ On im povedal: „Ja mám jesť pokrm, ktorý vy nepoznáte.“ Učeníci si hovorili medzi sebou: „Vari mu niekto priniesol jesť?“ Ježiš im povedal: „Mojím pokrmom je plniť vôľu toho, ktorý ma poslal, a dokonať jeho dielo. Nevravíte aj vy: ‚Ešte štyri mesiace a bude žatva?‘

Hľa, hovorím vám: Zdvihnite oči a pozrite sa na polia, že sú už biele na žatvu! Žnec už dostáva odmenu a zbiera úrodu pre večný život, aby sa spoločne tešili aj rozsievač, aj žnec. Tu sa potvrdzuje príslovie: Jeden rozsieva a druhý žne. Ja som vás poslal žať to, na čom ste nepracovali. Pracovali iní a vy ste vstúpili do ich práce.“ Mnoho Samaritánov z toho mesta uverilo v neho pre slovo ženy, ktorá svedčila: „Povedal mi všetko, čo som porobila.“ Keď Samaritáni prišli k nemu, prosili ho, aby u nich zostal. I zostal tam dva dni. A ešte oveľa viac ich uverilo pre jeho slovo. A žene povedali: „Už veríme nielen pre tvoje slovo, ale sami sme počuli a vieme, že toto je naozaj Spasiteľ sveta.“

Prečítajte si tiež: Netradičná krížová cesta - vyskladaná z rád svätého Jozefa

 

evanjelizacia.eu_link.jpg

Keď kresťan počúva Ježišove slová, má si byť vedomý, že je vyzvaný spolupracovať s Duchom Svätým, ktorý ho chce vyučiť všetkému, čo potrebuje ku svojej spáse. "Živú vodu" začína kresťan požívať od chvíle krstu. Aktívne si ju má pripomenúť pri sviatosti birmovania, sviatosti kresťanskej dospelosti, aby svoju vieru vyznával a podľa nej žil. Tak si kresťan má uvedomiť, že je synom a dcérou Boha Otca, bratom a sestrou Ježiša a stálou svätyňou Ducha Svätého. Byť kresťanom znamená využívať vodu pri sviatosti pokánia na očistu duše, pri sviatosti Eucharistie na rast lásky k Bohu, blížnemu i sebe. Pri prijímaní pomazania nemocných ako posilu k znášaniu chorôb a prípadne staroby. Pri sviatostiach manželstva a kňazstva "živá voda" dáva zvolenému stavu človeka potrebné milosti na jeho vykonávanie. Táto voda je teda pre nás všetkým.

Môžeme o nej hovoriť ako o láske, o ktorej možno nám hovorila mama: „Dieťa moje, radšej by som ťa videla mŕtve ako v stave hriechu." Jakubova studňa jestvuje aj dnes. Ako turisti môžeme zostúpiť k nej do hĺbky 23 až 35 metrov, podľa toho, aké je počasie, či prší alebo je sucho. „Živá voda" je v hĺbke a žena Samaritánka potrebovala vedro, aby vodu vytiahla. Ježiš nám chce pripomenúť, že tým vedrom je sám človek, naše srdce, naša vôľa, náš návrat k Bohu. „Živá voda" je v každom z nás, nemusíme ju hľadať. Sv. Ignác Antiochijský cítil jej silu vo chvíli, keď šiel na smrť, že mu dodáva síl, odvahy, že sa tešil na stretnutie s Ježišom, hoci predtým musí sa ocitnúť v zuboch divej zvery. Po krste máme túto vodu čerpať pre svoje povinnosti, úlohy všedného i sviatočného života. Kresťania sú preto často podobní kraju so vzácnou minerálnou vodou. Čo z toho, že voda je v hĺbke, keď ju nechcú dostať na povrch? Voda v studni sa môže aj stratiť, keď ju nečerpajú.

Ak kresťan nespolupracuje s Božou milosťou, môže prísť o "živú vodu". Vedru môžeme prirovnať napríklad sviatosť zmierenia. Keď sme spáchali hriech a prijímame sviatosť, vtedy cez túto sviatosť dostáva sa nám milostí potrebných pre nový život. Nemožno preto brať sviatosť zmierenia na ľahkú váhu, prijímať svätokrádežne, pretože nespĺňajú sa požiadavky a "živá voda" sa nedostáva na povrch. Rovnako je to aj pri prijímaní ďalších sviatostí.

Máme spolupracovať s Duchom Svätým, ktorý je nevyčerpateľným prameňom „živej vody". Je správne, že vieme denne primerane svojím životným potrebám čerpať „živú vodu". Najmä v modlitbe, pri zachovávaní Desatora a iných cirkevných prikázaní a Božieho slova sa "živá voda" stáva zdrojom nových milostí. Máme príklady u Panny Márie, svätých, ale aj z vlastného života. Dnes sme svedkami, že mnohí si nevážia a necenia vodu. Znečisťujú vodné zdroje, ohrozujú seba a ničia život vo svojom okolí. A tak je to aj so „živou vodou". Kto ju vylieva, podceňuje, znečisťuje často hriechom, chystá si záhubu. Je potrebné, aby sme si uvedomili, že kto často prijíma "živú vodu", stáva sa sám "živou vodou" pre iných. „V posledný veľký deň sviatkov Ježiš vstal a zvolal: „Ak je niekto smädný a verí vo mňa, nech príde ku mne a nech pije. Ako hovorí Písmo, z jeho vnútra potečú prúdy živej vody" (Jn 7,37-38). Kto prijíma Ducha, ten sa stáva apoštolom, chce dávať Boha iným. Samaritánka nechala vedro a ponáhľa sa do mesta. Panna Mária sa ponáhľa k Alžbete. Ondrej ide za bratom Šimonom - Petrom. V rímskych katakombách nad hrobmi mučeníkov možno vidieť namaľovanú skalu, z ktorej vytryská prúd vody. V prvých dobách si takto kresťania pripomínali vieru v Krista. Žriedlo života a obraz im zároveň pripomínal krstnú vodu. Vieme, prečo rozprávame deťom rozprávky. Keď človek dorastie, uvedomuje si realitu života a to nie je rozprávka, že sa dej týka niekoho iného, ale každý sme zodpovedný prinajmenej za spásu svojej duše. Preto je v tohtoročnej pôstnej dobe správne, že venujeme viac pozornosti záväzkom, ale aj milostiam, ktoré sú spojené so "živou vodou", sviatosťou krstu. Amen.