Meditácia na 25.03.2022

Zvestovanie Pána | Lk 1, 26-38

Boh poslal anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária. Anjel prišiel k nej a povedal: „Zdravas‘, milosti plná, Pán s tebou.“ Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav. Anjel jej povedal: „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať Synom Najvyššieho. Pán, Boh, mu dá trón jeho otca Dávida, naveky bude kraľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca.“ Mária povedala anjelovi: „Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám?“ Anjel jej odpovedal: „Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať svätým, bude to Boží Syn. Aj Alžbeta, tvoja príbuzná, počala syna v starobe. Už je v šiestom mesiaci. A hovorili o nej, že je neplodná! Lebo Bohu nič nie je nemožné.“ Mária povedala: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ Anjel potom od nej odišiel.

 

evanjelizacia.eu_link.jpg

Udalosťou si pripomíname význam ľudského súhlasu v našom vykúpení. Slová: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova" (Lk 1,38), sú oslovením pre nás. Boh chce spasiť každého človeka. A predsa sme svedkami, že zabúdame, ale aj neprejavujeme záujem o spásu svojej duše. Stáva sa, že sú aktuálne aj slová, ktoré anjel povedal Panne Márii: „Neboj sa" (Lk 1,30)! Pod vplyvom ľudských slabostí, nedostatočnej dôvere voči Bohu, človek má strach sa celý a celkom odovzdať Bohu. A predsa od každého z nás Boh neočakáva a nežiada niečo nad naše sily. Preto nám dáva aj svoju matku za vzor, plniť vôľu Božiu. V hlbokom pôste, prípadne po Veľkej noci výzva „nebojte sa", znie ako ranné svitanie po ťažkej noci. Tak aj Svätý Otec Ján Pavol II. svojou knihou „Prekročiť prah nádeje", nás vyzýva, nebáť sa vykročiť na pravú cestu, ktorou je Ježiš. Príkladné jednanie vidíme na správaní Panny Márie. Bez toho, aby jej bolo povedané, že sa má ponáhľať do hornatého kraja k príbuznej Alžbete, Mária koná.

Boh si od nás praje, aby sme boli veriaci činu. Preč s pasivitou, vypočítavosťou, lenivosťou, či vyčkávaním. Boh chce, aby tí čo sme uverili jeho slovu, vedeli sa zaangažovať vo veci svojej spásy. Podarí sa nám splniť vôľu Božiu? Podarí sa nám odstrániť závadu v našom živote, hriech? Podarí sa aj nám zachrániť si dušu? V boji s našimi hriechmi a slabosťami nie sme sami. Máme si navzájom jeden druhému pomáhať. Modlitba, pôst, skutky kresťanského milosrdenstva, ale aj osobný príklad, slovo povzbudenia, napomenutia, rada, to všetko je dôležité pre našu spásu. Boh, Ježiš nám dáva svoju Matku na pomoc v našich slabostiach. Máme mnoho povzbudivých príkladov. Svätý Vincent de Paul dáva vzor. Amen.