Meditácia na 28.04.2022

Štvrtok po 2. veľkonočnej nedeli | Jn 3, 31-36

Kto prichádza zhora, je nad všetkých. Kto je zo zeme, patrí zemi a hovorí pozemsky. Kto prichádza z neba, je nad všetkých a svedčí o tom, čo videl a počul, ale nik neprijíma jeho svedectvo. Kto prijíma jeho svedectvo, potvrdzuje, že Boh je pravdivý. Lebo ten, koho poslal Boh, hovorí Božie slová, pretože on nedáva Ducha podľa miery. Otec miluje Syna a dal mu do rúk všetko. Kto verí v Syna, má večný život, ale kto Synovi neverí, neuzrie život a spočinie na ňom Boží hnev.

 

evanjelizacia.eu_link.jpg

My veriaci kresťania nestaviame svoju vieru len na určitých citátoch, ale pre nás je záväzný celý text Písma, to znamená „kánon" a všetky knihy Písma, čiže 72 kníh. My neizolujeme tému. Kto izoluje, dopúšťa sa prekrúcania Písma a je to dnes u tých, ktorí oslovujú na uliciach, bežný prípad. Hovoria len o tom, čo im vyhovuje, páči sa a podobne. Musíme si viac uvedomiť, že nestačia nám len citáty, ale je potrebné, aby sme poznali celé Sväté písmo. Vtedy sa môžeme stať svedkami v tom najlepšom chápaní. Všade tam, kde sa správne používa Slovo Božie, je samozrejmé aj správne vykonávanie sviatostí. Kulty majú rôzne predstavy a názory práve na Písmo a sviatosti. Cirkev správnym vykonávaním sviatostí sa výrazne odlišuje od kultov. Z tohoto vyplýva, že je správne, keď čo najlepšie poznáme svoju vieru, keď ju praktizujeme. Tak ako Pán Ježiš vždy vydáva svedectvo svojho poslania, tak je to aj našou povinnosťou. A je správne, keď sme vždy pripravení vydávať počet, pravda, v tichosti a s bázňou (por. Pt 3,13-16). Je dobré, keď okrem svojej viery poznáme aj vieru iných ľudí. A tomuto chceme venovať pozornosť. Je potrebné, aby sme za učením viery videli vždy ľudí, šíriteľov učenia. Preto kresťan má mať spoločné s kultami len jedno; prinášať dôkazy svojej viery oddane a zbožne tak, ako členovia kultov zvestujú svoje posolstvo.

Príklad nachádzame aj u svätej Lidviny, ktorá ako 12-ročná vstúpila do rehole a 38 rokov v krutých bolestiach na posteli vydávala svedectvo o Ježišovej láske. Traduje sa o nej, že mala povedať: - Keby stačilo na moje uzdravenie jedno Zdravas`, Mária, nepomodlila by som sa ho. Bola normálna? Uvedomme si, že jej pravá ruka bola zhnitá až do kosti. Nemohla sa postaviť na nohy. Jednoducho povedané, dozrela v poznaní kríža. Celkom a celá sa dala Ježišovi ako obeta za duše, ako žertva za iných. Bola živou mŕtvolou, trpela ukrutné bolesti, ale nič nechcela pre seba, ale len pre Krista chcela získať duše. Tento stav si postupne získala. Spolupracovala v modlitbe, rozjímaní a tiež prijímaní svojho kríža s Bohom. Nám dnes je rovnako oslovením. Byť svedkom Zmŕtvychvstalého je našou povinnosťou. Je však potrebne si uvedomiť, že všetko sa musí diať z lásky, z vnútorného presvedčenia, o ktoré sa snažíme prácou na sebe, svojím sebaposvätením, zdokonaľovaním a najmä čo najčastejším spojením už v myšlienkach s Ježišom. Vtedy patríme medzi tých, na ktorých sa vzťahujú slová: „ Kto prichádza zhora, je nad všetkých „ (Jn 3,31).

Žiť svoje presvedčenie. Ak násilie, tak na sebe. Ak chcem obrátiť, tak svojím príkladom. Ak chcem niekomu niečo dať, musím to najprv sám vlastniť. Je namieste, že chceme svoju vieru vyznávať a podľa nej žiť. Amen.