Meditácia na 09.06.2022

 

Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza | Jn 17, 1-2. 9. 14-26

Ježiš pozdvihol oči k nebu a hovoril: „Otče, nadišla hodina: Osláv svojho Syna, aby Syn oslávil teba, tak, ako si mu dal moc nad každým telom, aby všetko, čo si dal ty jemu, im darovalo večný život. Za nich prosím. Neprosím za svet, ale za tých, ktorých si mi dal, lebo sú tvoji. Dal som im tvoje slovo a svet ich znenávidel, lebo nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta. Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich ochránil pred Zlým. Nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta. Posväť ich pravdou; tvoje slovo je pravda. Ako si ty mňa poslal na svet, aj ja som ich poslal do sveta a pre nich sa ja sám posväcujem, aby boli aj oni posvätení v pravde. No neprosím len za nich, ale aj za tých, čo skrze ich slovo uveria vo mňa, aby všetci boli jedno, ako ty, Otče vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás, aby svet uveril, že si ma ty poslal. A slávu, ktorú si ty dal mne, ja som dal im, aby boli jedno, ako sme my jedno – ja v nich a ty vo mne. Nech sú tak dokonale jedno, aby svet spoznal, že si ma ty poslal a že ich miluješ tak, ako miluješ mňa. Otče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som ja, aby videli moju slávu, ktorú si mi dal, lebo si ma miloval pred stvorením sveta. Spravodlivý Otče, svet ťa nepozná, ale ja ťa poznám. I oni spoznali, že si ma ty poslal. Ohlásil som im tvoje meno a ešte ohlásim, aby láska, ktorou ma miluješ, bola v nich a aby som v nich bol ja.“

 

meditacie_ls.jpg

Prečo nepozeráme viac na nebo? A prečo viac nehľadáme Boha? Boh nás vo svojej spravodlivosti a láske na čas pozval na zem a našou povinnosťou je uskutočniť jeho dielo pokoja a lásky, aby sme si zaslúžili večnú odmenu. Viac sa presviedčame, že pohľad na zem, pozemské, pominuteľné a dočasné vedie k terorizmu. “Terra“ znamená zem. Kto nezvládne zemské – pozemské, stáva sa vrahom lásky seba i svojho okolia. Hriech robí z človeka otroka, nevoľníka. Taký človek nevidí nič, len to, čo vidí očami. Ježiš prišiel, aby pripomenul, čo je poslaním človeka na zemi, kde je jeho cieľ, aké prostriedky využívať, pretože naša vlasť nie je na dočasnej zemi, ale tam, kde Boh chce naveky obdarovať človeka tým, čo moľ nezožerie, hrdza nezničí a zlodej neukradne. Sám Ježiš pozerá ako náš brat k nebu, rozpráva s Otcom, a napokon nám prisľúbi Ducha Svätého, ktorý „naučí vás všetko a pripomenie vám všetko“ (Jn 14,26), čo je potrebné. Jednota je základnou podmienkou zvládnuť pozemské a získať nebeské.

Na hranici medzi Argentínou a Chile, vysoko v Andách, je krásna vysoká socha Krista Kráľa s rukami vystretými nad oboma krajinami. História sochy je mnohovravná. Medzi týmito krajinami nastal vojenský nepokoj. Vtedy biskupi oboch krajín vyzvali všetkých veriacich pastierskym listom, ktorý sa čítal na Veľký piatok v hodinu smrti Krista. List obsahoval slová dnešného evanjelia, „aby všetci jedno boli“. Národy prijali výzvu Krista. Bol podpísaný pokoj. Zbrane pripravené na vojnu boli roztavené a z nich je uliata socha Krista Kráľa. Na pomníku sú slová: „Skôr sa vrch tohto pohoria a všetko rozsype na prach, ako by národy Argentína a Chile zabudli na prísahu danú tu, pri Kristovi Kráľovi.“ (Porov. Bendyk, M.: Žiť evanjeliá. Krakov 1997, s. 92).

Rovnako nechceme zabudnúť, že Kristus pred svojou smrťou prosil za nás Otca, aby sme vytrvali v jednote medzi sebou. Jednota a pokoj nech budujú medzi nami lásku. Nik z nás nechce zabudnúť na Kristovu modlitbu. Ježiš právom čaká našu najlepšiu odpoveď. Príklad kresťanov, budovanie jednoty je a musí byť soľou, svetlom pre svet. Nedopustíme, aby sme Kristovu modlitbu nezrealizovali primerane vo svojom čase.

Ako jazyk, kultúra, zvyky, oblečenie, farba pleti nie sú prekážkou v športovom zápolení, hľadaní lepšieho ovzdušia, zjednocovania bez hraníc, tým viac viera v jedného Boha, ktorý svet stvoril, vykúpil a posväcuje, nám pomáha nájsť spoločnú cestu a kráčať k večnému cieľu, ktorým je Boh. Amen.