Meditácia na 12.06.2022

Najsvätejšej Trojice | Jn 16, 12-15

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ešte veľa vám mám toho povedať, ale teraz by ste to nezniesli. Keď príde on, Duch pravdy, uvedie vás do plnej pravdy, lebo nebude hovoriť sám zo seba, ale bude hovoriť, čo počuje, a zvestuje vám, čo má prísť. On ma oslávi, lebo z môjho vezme a zvestuje vám. Všetko, čo má Otec, je moje. Preto som povedal, že z môjho vezme a zvestuje vám.“

 

meditacie__evanjelilzacia.jpg

Výraz v „mene“ znamená prevedenie pokrsteného človeka do vlastníctva Otca, Syna a Ducha. Božia skutočnosť sa rozvíja v jednom mene trojnásobne. Krst má oproti Jánovmu krstu nový význam. Byť pokrstený znamená byť celý Kristov, aby sme s ním vstali k novému životu.

Liturgia dnešnej slávnosti Najsvätejšej Trojice nám predkladá práve tento misijný rozkaz v mene trojjediného Boha. Pripomína nám, že Trojica nie je nejaké samo v sebe spočívajúce tajomstvo, ďaleko od človeka, ale, že Boh od začiatku vyslovil svoje Slovo do stvoreného sveta a v Slove, ktoré vyslovil, bola sila jeho Ducha. V sile trojjediného Boha sa bude udeľovať krst až do konca časov. Kristova Cirkev, ako spoločenstvo pokrstených veriacich, dostala vznik i poslanie, aby ohlasovala vo svete pravdu evanjelia. Cirkev nemôže v tomto ohľade mlčať. Zvlášť v dnešnej dobe, keď médiá a verejná mienka zotierajú rozdiel medzi dobrom a zlom a ponúkajú človeku falošné hodnoty. Často sa v mene slobody propaguje násilie, mravná neviazanosť, drogy, potrat, eutanázia. Akoby zlo víťazilo nad dobrom. Cirkev preto dnešným evanjeliom vyzýva všetkých svojich členov, aby ohlasovali svojím životom a slovom, že Boh a jeho stelesnená vôľa - Ježiš Kristus spolu s Duchom Svätým sú pre všetkých najbezpečnejšou istotou, najvyšším zákonom, maximálnym dobrom a tak, aby sme odstraňovali zo sveta mnohorakosť zla a budovali pokoj a spravodlivosť. Nie je ľahké ísť proti prúdu, proti väčšine. Stáť na strane pravdy, aj keď je to nevýhodné a nepopulárne, si vyžaduje úsilie a námahu. Keby to Cirkev nerobila vcelku, alebo v jednotlivcoch, zrádzala by samú seba a marila by zmysel i dôvod svojej existencie. „Choďte teda, učte všetky národy a krstite...“ (Mt 28,14).

Možno dostávame niekedy chuť odsúvať tento odkaz na elitu biskupov, kňazov, katechétov, ktorí sú teologicky vzdelaní a sú za to aj platení. Zbavme sa toho pokušenia, lebo celá Cirkev je misijná. Niet kresťana, ktorého by sa nedotýkal tento príkaz. Kto prijíma Kristovo meno a jeho ducha, ten preberá aj jeho poslanie vo svete – sprostredkovať každému Božie myslenie a chcenie. Niet pre nás kresťanov na svete väčšej úlohy, ako všemožne sprostredkovať ľuďom Krista. Nie je možné, aby niekto prijal evanjelium a nestal by sa jeho svedkom a hlásateľom. Zomreli filozofi, politici, štátnici, ktorí chceli urobiť človeka šťastným a ponúkali svetu riešenie problémov. Je tu len jeden uholný kameň, na ktorom sa dá založiť a budovať jednota ľudského myslenia a to Kristovo evanjelium, vždy živé a účinné. Ježiš nás v dnešnom Božom slove nabáda, aby sme radostnú zvesť ohlasovali celému svetu, všetkým ľuďom. Svet, do ktorého sme poslaní, je častokrát zameraný proti nám. Má výborné možnosti, ako nás prostredníctvom masmédií prekričať, umlčať, izolovať. Že sa mu to darí, o tom nikto nepochybuje. Správy v televízii, rozhlase, novinách sú priamym dôkazom boja proti Cirkvi. Naša odpoveď na útok nie je proti ľuďom. My všetci sme pri krste vypovedali nepriateľstvo len zlu, ktoré je vo svete, a ktoré sa rýchlo šíri. Tam, kde nemôžeme pôsobiť aktívne, reagujme aspoň pasivitou. A preto nekupujme otravu a nebuďme hlúpejší ako potkany, ktoré ju dostávajú zadarmo. Platí to najmä o našich deťoch, ktoré kvôli nášmu pohodliu nechávame sedieť pri nevhodnom programe, na ulici, v zlej spoločnosti. Neposlúcha misijný príkaz ten, kto nevyužije všetky možné prostriedky na šírenie evanjelia. Kristus nechce, aby sme svet zavalili množstvom kníh a množili prázdne reči o Bohu a iba v tomto videli svoj apoštolát. On nám kladie na srdce v prvom rade svedectvo nášho kresťanského života.