Meditácia na 19.07.2022

Utorok 16. týždňa v Cezročnom období | Mt 12, 46-50

Kým Ježiš hovoril zástupom, vonku stála jeho matka a bratia a chceli sa s ním rozprávať. Ktosi mu povedal: „Vonku stojí tvoja matka a tvoji bratia a chcú sa s tebou rozprávať.“ On však odvetil tomu, čo mu to vravel: „Kto je moja matka a kto sú moji bratia?“ Vystrel ruku nad svojich učeníkov a povedal: „Hľa, moja matka a moji bratia. Lebo každý, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach, je môj brat i sestra i matka.“

Prečítajte si rozhovor a generálnym vikárom Trnavskej arcidiecézy Petrom Šimkom: Sedem sviatostí Ich tvorca je Boh. A on dáva to najkvalitnejšie

 

Kresťanské bratstvo sa rodí z toho, že sme synmi toho istého Otca od Ducha pravdy: "Veď všetci, ktorých vedie Boží Duch, sú Božími synmi" (Rim 8,14). Ale rodina Božích detí, aby mohla žiť v jednote a pokoji, potrebuje niekoho, kto ju bude v pravde ochraňovať a múdro i spoľahlivo viesť a to je úlohou apoštolov." Spoločenstvo sa rodí z viery vzbudenej apoštolským ohlasovaním, živí sa lámaním chleba a modlitbami, a prejavuje sa v bratskej láske a službe. Nachádzame sa pred opisom spoločenstva rodiacej sa Cirkvi, v bohatstve jej vnútornej dynamiky a jej viditeľných prejavov: dar spoločenstva je uchovávaný a zveľaďovaný apoštolským úradom, ktorý je darom pre celú komunitu. Cirkev pravdy, apoštoli a ich nástupcovia sú kustódmi a svedkami depozitu pravdy odovzdanej Cirkvi, ako aj služobníkmi lásky zjavenej a darovanej Ježišom Kristom. V tomto zmysle ich služba je predovšetkým službou lásky, a láska, ktorú prežívajú a rozširujú, sa nedá oddeliť od pravdy, ktorú chránia a odovzdávajú. Pravda a láska sú dve tváre rovnakého daru pochádzajúceho od Boha, vďaka apoštolskej službe uchovávaného v Cirkvi a dotýkajúceho sa nás až po dnešok.

O Duchu Svätom hovoríme, že je láska ktorá vychádza od Boha Otca k Synovi a naopak. Veríme, že pravá láska je možná len v čistom srdci. Je potrebné dbať o čistotu srdca. Boha nemusíme vtedy hľadať v makrokozme. Aj tam ho môžeme vidieť v zákonoch vesmíru, ale môžeme ho vidieť v očiach dieťaťa, hrejivom podaní ruky priateľa, bozku manžela, milovaného človeka... Je potrebné poznať a spolupracovať s darmi Svätého Ducha. Amen.