Meditácia na 17.08.2022

Streda 20. týždňa v Cezročnom období | Mt 20, 1-16

Ježiš povedal učeníkom toto podobenstvo: „Nebeské kráľovstvo sa podobá hospodárovi, ktorý vyšiel skoro ráno najať robotníkov do svojej vinice. Zjednal sa s robotníkmi na denári za deň a poslal ich do svojej vinice. Keď vyšiel okolo deviatej hodiny, videl iných, ako stoja záhaľčivo na námestí. I povedal im: ‚Choďte aj vy do mojej vinice a dám vám, čo bude spravodlivé.` A oni šli. Vyšiel znova okolo dvanástej aj okolo tretej hodiny popoludní a urobil podobne. Keď vyšiel okolo piatej popoludní a našiel iných postávať, povedal im: ‚Čo tu nečinne stojíte celý deň?` Vraveli mu: ‚Nik nás nenajal.` Povedal im: ‚Choďte aj vy do mojej vinice!` Keď sa zvečerilo, povedal pán vinice svojmu správcovi: ‚Zavolaj robotníkov a vyplať im mzdu, počnúc poslednými až po prvých!` Tak prišli tí, čo nastúpili okolo piatej hodiny popoludní, a každý dostal denár. Keď prišli tí prví, mysleli si, že dostanú viac. Ale aj oni dostali po denári. Vzali ho a šomrali na hospodára: ‚Títo poslední pracovali jedinú hodinu, a ty si ich postavil na roveň nám, čo sme znášali bremeno dňa a horúčosť.` Ale on jednému z nich odpovedal: ‚Priateľu, nekrivdím ti. Nezjednal si sa so mnou za denár? Vezmi, čo je tvoje a choď! Ja chcem aj tomuto poslednému dať toľko, koľko tebe. Alebo nesmiem so svojím robiť, čo chcem? Či na mňa zazeráš preto, že som dobrý?` Tak budú poslední prvými a prví poslednými."

 

Medzi vlastnosti Boha nepatrí len spravodlivosť, ale tiež aj láska a milosrdenstvo. Boh občas porušuje rovinu čiste aritmetickej spravodlivosti a napomína. Pán Ježiš hovorí: „Ak vaša spravodlivosť nebude väčšia ako sravodlivosť zákonníkov a farizejov, nevojdete do nebeského kráľovstva" (Mt 5,20). Nie je to proti Božej spravodlivosti, keď v podobenstve počujeme príkaz hospodára svojmu správcovi: „Vyplať im mzdu, počnúc poslednými až po prvých" (v.8). Podobenstvo poukazuje, ako sa Božia dobrota obracia proti nároku na odmenu tých, ktorí boli prví. Ježiš odmieta odmenu v zmysle právneho nároku. Chce zdôrazniť, že "prví" vôbec nemajú prednosť pred "posledními". Ježiš zdôrazňuje dobrotu Boha. Celé pozemské myslenie nie je schopné pochopiť slová Pána Ježiša. A predsa Ježiš chce nám pomôcť, dostať sa zo spravodlivosti ako ju chápe svet a ako ju chápe Boh. Pritom zásada, že Boh nenechá neodmenenou ani jednu službu človeka, je preňho neotrasiteľne pevnou zásadou.

Možno aj vy ste počuli, snáď aj vyslovili alebo si aspoň mysleli: „Šťastie, že je jedna spravodlivosť - Boh, ktorý nepozná konexie, protekciu, ktorý dá raz každému to, čo si zaslúžil." Preto ľahšie pochopíme slová o hospodárovi a najatých robotníkoch. Jedine Boh dá spravodlivú odmenu. Odmena, ktorú dáva Boh je milosť. Človek sa môže pýtať, keď sa jedná o niečo, čo sa od neho vyžaduje: „Čo z toho budem mať." A odpoveď typický Božia znie: "Všetko je milosť". Vieme, že Boh jedine dáva život, človek len spolupracuje s Bohom. Boh keď pozýva, dáva život človeku, a ten môže Bohu povedať aj svoje "nie"!

Hospodár v podobenstve je Boh. Pracovníkmi, ktorých pozýva pracovať do vinice, sú ľudia. Boh človeku dovolí, aby viedol človek so svojím Bohom dialóg. Boh rešpektuje rozum a slobodu človeka, ktorými ich obdaroval. A je správne, že nezabúdame na to, že zomrel za nás všetkých. Tí špekulanti na stavbe si mysleli, že zarobia aj bez poctivej práce, stíchli po premietnutí filmu o svojej aktivite. Iste sa poučili z filmu, ak chceli zarobiť. A zaiste keď zmenili svoj postoj a pracovali, aj zarobili ako im bolo prisľúbené. Amen.