Meditácia na 28.08.2022

22. nedeľa v Cezročnom období Lk 14, 1. 7-14

V sobotu vošiel Ježiš do domu ktoréhosi popredného farizeja stolovať a oni ho pozorovali. Keď zbadal, ako si pozvaní vyberali popredné miesta, povedal im toto podobenstvo: „Ak ťa niekto pozve na svadbu, nesadaj si na prvé miesto, lebo mohol pozvať niekoho vzácnejšieho, ako si ty; a prišiel by ten, čo pozval teba i jeho, a povedal by ti: ‚Uvoľni miesto tomuto.‘ Vtedy by si musel s hanbou zaujať posledné miesto. Ale keď ťa pozvú, choď, sadni si na posledné miesto. Potom príde ten, čo ťa pozval, a povie ti: ‚Priateľu, postúp vyššie!‘ Vtedy sa ti dostane pocty pred všetkými spolustolujúcimi. Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený.“ A tomu, čo ho pozval, povedal: „Keď dávaš obed alebo večeru, nevolaj svojich priateľov ani svojich bratov, ani príbuzných, ani bohatých susedov, aby nepozvali aj oni teba a mal by si odplatu. Ale keď chystáš hostinu, pozvi chudobných, mrzákov, chromých a slepých. A budeš blahoslavený, lebo oni sa ti nemajú čím odplatiť. No odplatu dostaneš pri vzkriesení spravodlivých.“

 

Ťažko nájsť na svete dvoch rovnakých ľudí. Aj v jednej rodine sú rôzne názory na spoločnú vec. Vo svete vládne pluralita názorov, mienok, pohľadov... Môžeme hovoriť aj o rôznej filozofii. V pohľade na Pána Ježiša, Syna Panny Márie a Vykupiteľa sveta, od jeho príchodu na svet až dodnes, a bude tomu tak až do konca sveta, vládne o Ježišovi a Božej Matke rôzna filozofia. Jedni popierajú božskú prirodzenosť, iní ľudskú prirodzenosť. Jedni sa verne hlásia k Panne Márii, a iní ju popierajú. A čo je učenie Cirkvi? Čo čítame o tom vo Svätom písme? Čo hovorí o sebe sám Pán Ježiš? V dnešnom evanjeliu Ježiš povedal Tomášovi: „Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa“ (Jn 14,6).

Sú to hlboké slová, ktoré sú vysvetlením poslania Ježiša na zemi. Príchod Krista na svet je jasný. Ako Syn Boží chce vykúpiť spod hriechu všetkých ľudí. A nielen to. Tri roky poukazuje na cestu, ako získať spásu. On sám o sebe hovorí, že je cesta. „Dal som vám príklad“ (Jn 13,15). Ježiš plní vôľu Otca. Robí len to, čo chce Otec: „Mojím pokrmom je plniť vôľu toho, ktorý ma poslal, a dokonať jeho dielo“ (Jn 4,34). Ježiš nielen plní vôľu Otca, ale poukazuje na to, aby aj náš život bola snaha žiť tak, aby sme plnili vôľu Božiu. To znamená ísť cestou, ktorú nám ukázal Ježiš.

O Ježišovi platia slová: „Syn plný milosti a pravdy“ (Jn 1,14). Ježiš sám potvrdzuje svoj postoj k pravde: „Ja som sa na to narodil a na to som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo pravde“ (Jn 18,37). A keď Ježiš učí o živote, ku ktorému sme všetci povolaní, hovorí bohatému mladíkovi: „Ale ak chceš vojsť do života, zachovávaj prikázania!“(Mt 19,17)

Ježišove slová sú jasné, pravdivé a podstatné pre náš život tu na zemi i pre večný. Jasne predstavil svoje poslanie a rovnako jasne vyjadril, čo žiada od nás. Špekulácia z našej strany je možná, stretávame sa s ňou, ale je len v náš neprospech. Obviňovať Ježiša, útočiť proti jeho učeniu, popierať jeho pravdy, vždy sa však dokáže, že nie Ježiš, ale my na to doplácame.

Presvedčiť nás môže filozofia Panny Márie. Je to jednoduchá žena z Nazareta. Židovka, verná Zákonu, verná Bohu. Dôkazom sú jej slová: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova“ (Lk 1,38). A taktiež jej prítomnosť pod krížom svojho Syna. Je to filozofia vernosti. Tak môžeme povedať o Kristovi i o Panne Márii, že ich filozofia života bola položená na vernosti Bohu.

Vieme, že Panna Mária povedala: Nebolo počuť, že by bol niekto opustený, kto sa pod jej ochranu utiekal a ju o pomoc prosil, alebo o príhovor žiadal, že by som nebola pomohla. Vieme, že nielen ona, ale aj najbližší spolupracovníci Ježiša - apoštoli uverili Ježišovým slovám: „Ak ma budete prosiť o niečo v mojom mene, ja to urobím“ (Jn 14, 14). Apoštoli Filip a Jakub mladší svojou vernosťou Ježišovi sa stali aj nám, vzorom v živote. V čom sa môžeme poučiť vo filozofii vernosti u sv. Jakuba? Tradícia nám hovorí, že od dlhého kľačania mal na kolenách kožu stvrdnutú ako ťava. Jeho list, v ktorom dominujú slová: „...viera bez skutkov je mŕtva,“ je pre nás oslovením, ktorý chceme prijať, ale ho aj prijímame ako posilu pre našu osobnú filozofiu. Život apoštola sv. Filipa po prvom stretnutí s Ježišom je pre nás školou, ktorú chceme nasledovať. Stretne priateľa Natanaela. Tak na neho zapôsobí, že priateľ neodolá slovám Filipa a Ježiš prijíma aj Natanaela za svojho apoštola. Sme rôzni, iní, a predsa cez Pannu Máriu a dnes aj cez svätého Filipa a Jakuba mladšieho sme poznali a pochopili. Amen.